تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1403

بسمه تعالي

 

 

وزارت كشور

استانداري فارس

 

 

تعرفه عوارض سال 1403

 

شهرداری قائمیه

 

 

 

فهرست عناوين

صفحه عنوان
3 مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض
19 تعاریف و اصطلاحات
31 تعرفه شماره 1 – عوارض زير‌بنا مسكوني

 

32 تعرفه شماره 2 – عوارض زيربنا غير مسكوني (تجاری)

 

33 عرفه شماره 3 – عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت سایر کاربریهای مصوب شهری
36

تعرفه شماره 4 – عوارض حصار كشي و ديوار كشي و مجوز احصار براي املاك فاقد مستحدثات

 

37

تعرفه شماره 5- تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (کاربری مسکونی و سایر کاربربها به غیر از تجاری و اداری))

38

تعرفه شماره 6- عوارض تراکم نا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (کاربری غیر مسکونی(

40 تعرفه شماره 7- عوارض بالکن و پيش‌آمدگي
41 تعرفه شماره 8 – عوارض صدور پروانه ساختمانی (مستحدثات واقع در محوطه املاک(

 

42

تعرفه شماره 9 – عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری

 

43

تعرفه شماره 10 – عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری

 

44

تعرفه شماره 11- عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیایی ملک و مساحت ملک

 

46

تعرفه شماره12- عوارض بر تبليغات محيطي

47

تعرفه شماره 13- عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات و تجهیزات شهری

 

48

تعرفه شماره 14 – عوارض سطح شهر

49

تعرفه شماره 15 – عوارض قطع اشجار

50

تعرفه شماره 16 – عوارض ارزش ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری

 

52 تعرفه شماره17- عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه

 

53 تعرفه شماره18- عوارض تمدید پروانه ساختمانی

 

54 تعرفه شماره19- عوارض تجدید پروانه ساختمانی

 

54 تعرفه شماره 20-  عوارض تردد وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع
55 ضرائبKبرای انواع کاربری مصوب شورای اسلامی
57 جدول عوارض پایه مشاغل
60 بهای خدمات
63 آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ذیل ماده 100 قانون شهرداریهاخصوص تبصره های2و3و5
63 آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ذیل ماده 100 قانون شهرداریهاخصوص تبصره 4
64 آیین نامه  و دستور العمل نحوه اجرا و وصول هرینه تامین و ساخت پارکینگ گروهی و عمومی  شهر قائمیه

مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض

آیین نامه ی مالی و معاملاتی شهرداری ها مصوب 1346

ماده 30- هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه ی انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله ی شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج هر عنوان تعرفه یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه ی مذکور منعکس می شود.

ماده 32 (اصلاحی 27/11/1380) ـ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎي ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮدار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮطه ﻣﯽ رﺳﺪ اقساط ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻫﺮﺣﺎل ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻮدي ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

*ضمنا دستورالعمل این ماده که به تصویب شورای اسلامی شهر قائمیه رسیده است  به پیوست می باشد.

ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريها مصوب 1334

ماده 55 بند 26 – پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

ماده 74 (اصلاحی 27/11/1345) – شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و سهم خدمات و امثال آن را تدوین و تنظیم می نماید.

*لازم به ذکر است ایین نامه اجرایی این  ماده که به تصویب شورای اسلامی شهر قائمیه رسیده است  به پیوست می باشد.

ماده 77 (اصلاحی10/2/93) – رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺆدي و ﺷﻬﺮداري در ﻣﻮرد ﻋﻮارض و بهاء خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﮐﺸﻮر و دادﮔﺴﺘﺮي و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮا، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ و وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺎب اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﻣﺎده 99- ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ:

بند 1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

بند 2- ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻔﻜﻴﻚ اراﺿﻲ – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺸﻲ – اﻳﺠـﺎد ﺑﺎغ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن                          – اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺎه و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺷﻬﺮ.

ﺣﺮﻳﻢ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ و ﺗﺎﻳﻴـﺪ وزارت ﻛـﺸﻮر براي اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

قانون نوسازی و عمران شهری‌ – مصوب 1347/9/7 با اصلاحات‌

ماده 2 ـ تبصره 3 ـ در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت‌کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی ‌و ساختمانهای شهری ملغی می‌شود.

ماده 3 ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان‌هایی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می‌گردد بقایای مطالبات شهرداری غیرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری‌ها عمل خواهد شد.

ﻗﺎﻧﻮن زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮی تاریخ تصویب 22/6/1366

ماده 12- ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﺮان و اﺣﯿﺎء و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع زﻣﯿﻦ داﯾﺮ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﯾﺮ از ﻣﻮات ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

تبصره 1- دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ داد، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در دادﮔﺎه ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮاي ﻣﻮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

تبصره 2 – ﻣﻼك ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 12 در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺤﻞ در ﻣﻮرد ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ 22/11/1357 وﺳﯿﻠﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزي اﺣﺪاث اﻋﯿﺎﻧﯽ ﯾﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﯿﺎﻧﯿﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

‌‌قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/08/1367

‌ماده واحده – تبصره 4 – در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های  نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

ماده 80-(اصلاحیه مرداد 1396) در وظایف شورای اسلامی شهر:

بند 16- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

بند26- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوطه.

ماده 85 – (اصلاحیه مرداد 1396) شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه ی مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره:  عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.  وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر عنوان تعرفه ی عوارض را منطبق بر آیین نامه ی مصوب نداند، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

 

آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 7/7/1378

 

 

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384

 

ماده 1- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا می باشد .شهرداریها علاوه بر اجراي طرحهاي عمرانی از جمله احداث وتوسعه معابر و تأمین خدمات شهري وتأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خودکنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان وتأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه وعمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

ماده 2 – حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب31/03/1374 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 01/08/1385

ماده ۱ – بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.

تبصره ۲ – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.

نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

تبصره ۳ – ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

مواد 7، 26 و 28 قانون فوق الذکر

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387

ماده 16- کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌درصد(50%) ‌هزینه‌های عوارض ساخت‌وتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صددرصد(100%)‌تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور:

ماده174ـ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:

الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعة شهری

ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها

هـ ـ افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

و ـ تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری

ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی

ماده 181 – به منظور ارتقای نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه ی فعالیت های توسعه ای و سرمایه گذاری های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی-منطقه ای و بخشی  منطقه ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه ی متوازن مناطق، ارتقای توانمندی های مدیریتی استان و انتقال اختیارات اجرایی به استان هاو تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها وشاخص های لازم به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره – هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه ی عمومی سالانه ی کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۹۱

ماده ۳ـ بند ز ـ تبصره۱ـ مشمولان دريافت خدمات مسكن عبارتند از:

۱ـ همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي‌باشند.

ماده۶ ـ مشمولان اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي‌باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع‌هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (۵۰%) هزينه خدمات انشعاب آنها براي يك بار معاف مي‌باشند.

* افراد متقاضی استفاده از معافیت موضوع این قانون می بایست کلیه شرایط زیر را دارا باشند:

1- ارائه سند مالکیت ملک مورد نظر الزاماً بنام شخص مشمول

2- ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس

3- ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم استفاده از معافیت موضوع این قانون

 

 

 

 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395

ماده ۲۳- بند ت- هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.

ماده ۳۷- بند ت- دولت مکلف است از طریق شورای‌عالی حوزه‌های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به‌منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه‌های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت‌های زیر را به‌عمل آورد:

۱- معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

ماده ۳۷- بند ث- تبصره ذیل جزء 1 – مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌باشند.

ماده ۴۷- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود.

ماده70ـ مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده(5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدي آن توسط کميسيون ماده مذکور در هر يک از موارد حداکثر تا پنج‌درصد(5%) مجاز است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

 

دستورالعمل وضع عوارض مطابق نامه شماره166472 مورخ 11/10/1396 وزیر محترم کشور و آراء دیوان عدالت اداری کشور

قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 20/12/1396

تبصره 6- بند ع- در راستاي اجراي جزء(۲) بند (چ) ماده(۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن‌ساز براي هركدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌هاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي يك‌بار معافند.

تبصره ۹- بند ه‍- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.

* (تذکر: رعایت آیین نامه اجرایی این بند الزامی است.)

تبصره ۲۱- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و اصلاحات بعدي آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون جديد در سال ۱۳۹۷ تمديد مي‌شود.

*موارد قانونی فوق در صورتی قابل اجرا درتعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1398 می باشد که در قانون بودجه سال 1398 کل کشور تکرار گردد.

 

 

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور:

ماده 36 – بند ب ـ عوارض حاصل از چشمه‌های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری‌ها یا دهیاری‌های همان منطقه قرار می‌گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد، با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان صرف زیرساخت‌های گردشگری همان منطقه می‌شود.

ماده۶۰ ـ به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

الف ـ شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

ماده۶۱ ـ بند پ ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ماده۸۰ ـ بند چ ـ  جزء ۲ـ  افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن‌ساز برای هرکدام از افراد تحت‌پوشش نهادها و سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.

*لازم به ذکر است آیین نامه اجرایی این  ماده که به تصویب شورای اسلامی شهر صدرا رسیده است  به پیوست می باشد.

ماده۸۸ ـ بند ث ـ جزء ۴ـ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به ‌منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست‌و پنج‌درصد (۲۵%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش‌ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.

ماده۹۲ـ بند ج ـ دولت و شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند.

ماده۹۸ـ بند الف ـ جزء ۲ـ تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.

 

قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394

پرداخت صددرصد (100%) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد کاهش عوارض خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد.

قانون جهش مسکن

قانون جوانی جمعیت

قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها مصوب   1401/04/01

ماده ۱ – شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روشهاي اجرائي مناسب براي اجراي طرحهاي مصوب شهري و روستايي و طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركتي با پيش بيني تضامين كافي استفاده كنند.
آيين نامه مالي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استانها و وزارت كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره – دهياري ها مي توانند به عنوان دستگاه اجرائي از اعتبارات تملك دارايي ها استفاده نمايند. آيين نامه اجرائي موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

ماده ۲ – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند.

الف – درآمد از عوارض محلي: وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود.
وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. عوارض ابلاغي بايد مطابق ضوابط ذيل باشد:

۱ – تناسب وضع عوارض با توجه به شرايط محلي و دسته بندي شهرداريها اعم از كلانشهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر)، ساير شهرها و روستاها

۲ – برنامه ريزي در جهت وضع عوارض بر بهره برداري به جاي وضع عوارض بر سرمايه گذاري

۳ – عدم اخذ عوارض مضاعف

۴ – ممنوعيت دريافت بهاي خدمت و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض، وضع يا ابطال شده باشد.

۵ – عدم اجحاف و تبعيض در اخذ عوارض بويژه بين اشخاص حقيقي و حقوقي

۶ – توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافيت ها يا تخفيف براي گروههاي ناتوان از جمله افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور

۷ – مبناي محاسبه عوارض در انواع عوارض محلي قيمتهاي معاملاتي موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن مي باشد.

۸ – حداكثر رشد عوارض محلي نسبت به سال قبل به ميزان تورم اعلامي مراجع ذيصلاح مي باشد.

۹ – بهاي خدمات دريافتي توسط شهرداري ها و دهياري ها منحصر در عناويني است كه در دستورالعمل موضوع صدر اين تبصره به تصويب وزير كشور رسيده است.

ب – بهاي خدمات:
كارمزدي است كه شهرداري، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري ها و يا دهياري ها در چهارچوب قوانين و مقررات در ازاي ارائه خدمات مستقيم، وصول مي كنند.

تبصره ۲ – چنانچه اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي مصوب مراجع ذي صلاح مستلزم جابجايي تأسيسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بايد بدون دريافت وجه توسط دستگاههاي اجرائي انجام پذيرد. شهرداري ها و دهياري ها از پرداخت هزينه روشنايي معابر، ميادين و بوستانها معاف مي باشند.

تبصره ۳ – شهرداري ها و دهياري ها موظفند كليه عناوين و نحوه محاسبه عوارض را پس از طي مراحل قانوني، حداكثر تا پايان بهمن ماه براي اجراء در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي مستنكفان به مراجع قانوني مي باشد.

تبصره ۴ – برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدماتي كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين، تكليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.

تبصره ۵ – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسخ مي گردد.

ماده ۳ – نرخ عوارض نوسازي موضوع ماده (۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 /9 /1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ميزان دو و نيم درصد( 5 /1 %) ارزش معاملاتي آخرين تقويم موضوع صدر و تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مي گردد.

تبصره – مؤدياني كه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ظرف يك سال نسبت به تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض نوسازي معوق خود اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جرائم عوارض مي شوند.

ماده ۴ – نيروي انتظامي موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي نسبت به دريافت ده درصد (۱۰ %) سهم شهرداري ها و واريز آن به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور اقدام كند تا وزارت مزبور بر اساس ميزان وصولي هر شهر به آن شهرداري پرداخت نمايد.

ماده ۵ – خزانه داري كل كشور موظف است از محل ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر ماه سهم شهرداري ها و دهياري هاي كشور را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور و سهم ساير ذي نفعان را به حساب درآمد عمومي واريز كند. وزارت كشور موظف است جرائم وصولي هر استان را ميان شهرداري ها و دهياري هاي همان استان و بر اساس شاخص جمعيت، توزيع و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واريز نمايد.

ماده ۶ – ماده (۱۵) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصره (۲) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق مي گردد:
– ماده ۱۵ – شهرداري ها مي توانند به منظور استفاده صحيح از عرض معابر شهري با تعيين محلهاي توقف حاشيه اي خودرو با هماهنگي پليس راهور، از ابزارهاي لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت توقف (كارت پارك) استفاده نموده و مبلغ مناسبي كه شاخصهاي آن را شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس مدت زمان توقف و ميزان شد آمد (ترافيك) معابر تعيين مي كند، پس از طي مراحل قانوني، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومي نمايد. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف «توقف ممنوع» است.
-تبصره ۲ – اشخاص حقيقي و حقوقي متصدي حمل و نقل بار خودرويي درون شهري موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزينه صدور آن به ميزان بيست هزار( ۲۰۰۰۰) ريال اقدام كنند. صد درصد (۱۰۰ %) درآمد فوق به حساب شهرداري محل واريز مي گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساختهاي شهري شود.
مبلغ مذكور هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران قابل اصلاح مي باشد. وزارت كشور موظف است نسبت به راه اندازي سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام كند.
-تبصره ۳ – شهرداري هاي شهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت و مراكز استانها مي توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده هاي طرح ترافيك و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با رعايت مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك استانها (در تهران شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران) مطابق با قوانين و مقررات با تأييد وزير كشور وصول نمايند.

ماده ۷ – ماده (۲۸۰) قانون مالياتهاي مستقيم به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
-ماده ۲۸۰ – سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل يك درصد (۱ %) از كل درآمدهاي حاصل از اين قانون را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. وزارت كشور موظف است وجوه مذكور را براي كمك به اجراي طرحهاي شهري و روستايي با اولويت حمل و نقل عمومي و پرداخت تسهيلات ميان شهرداري هاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت (هفتاد درصد (۷۰ %) شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياريهاي شهرستان هاي مربوطه و سي درصد (۳۰ %) شهرهاي پنجاه تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري هاي شهرستانهاي مربوط)، مطابق با دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استانها ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، تهيه و توسط وزير كشور ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد.
ماليات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداريها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري در امور عمومي، شهري و خدماتي تشكيل شده اند و صددرصد (۱۰۰ %) سرمايه آن متعلق به شهرداري است، با نرخ صفر محاسبه مي شود.
-تبصره – كليه بازپرداخت هاي مربوط به تسهيلات موضوع اين ماده، در صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه شهري و روستايي» متمركز مي شود تا به طور اختصاصي توسط وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان ها، صرف ارائه تسهيلات به طرحهاي اولويت دار گردد. اساسنامه اين صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هزينه هاي ايجاد و پشتيباني صندوق توسعه شهري و روستايي از محل منابع اين ماده تأمين مي گردد.

ماده ۸ – مالكين موظفند هنگام پرداخت ماليات ماده (۵۹) قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماليات نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري به ترتيب دو درصد (۲ %) و يك درصد (۱ %) به عنوان عوارض به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

تبصره – افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذكور معاف هستند. آيين نامه اجرائي اين تبصره كه شامل نحوه تشخيص افراد موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و دارايي آنها است، توسط وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) تدوين مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۹ – كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (موضوع ماده (۲) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري هاي موضوع اين قانون را همه ساله حداكثر تا پايان سال مالي به حساب شهرداري يا دهياري مربوط واريز كنند. ذي حساب و رئيس دستگاه مربوط، مسؤول حسن اجراي اين ماده مي باشند.

ماده ۱۰ – پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه اي (در هنگام وصول) و به ميزان دو درصد (۲ %) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان بيست و چهار درصد (۲۴ %) خواهدبود.

تبصره ۱ – اختلاف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و سازمانهاي وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي باشد.

تبصره 2 – در صورتي كه مطالبات قطعي شده شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي مستند به اسناد قطعي و بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد، پس از طي مراحل قانوني مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي عمل مي شود. ميزان تعيين شده براي مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله افزايش مي يابد.

تبصره ۳ – هرگونه اختلاف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات دهياري، به كميسيوني مركب از فرماندار شهرستان يا نماينده وي، يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان و يك قاضي از دادگستري شهرستان به انتخاب رئيس قوه قضائيه ارجاع مي شود. جلسه كميسيون بايد در مكان مشخص، تشكيل و پس از استماع دفاعيات ذي نفع اتخاذ تصميم شود. تصميم كميسيون مزبور قطعي است و اعتراض در مورد آن قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري مي باشد و بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسيله اداره ثبت اسناد قابل وصول مي باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب دهياري مبادرت نمايد.

ماده ۱۱ – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش ميزان درآمد وصولي و توزيع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداري ها و دهياري ها (به تفكيك هريك از شهرداري ها و دهياري ها) را در مقاطع زماني سه ماهه به كميسيون هاي امور داخلي كشور و شوراها، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي استان ها و وزارت كشور اعلام نمايد.

ماده ۱۲ – شهرداري ها و دهياري ها موظفند گزارش صورتهاي مالي و تفريغ بودجه هر سال را تا پايان شهريورماه سال بعد به شوراي اسلامي تسليم كنند و شوراي اسلامي مربوطه نيز بايد حداكثر تا پايان سال نسبت به رسيدگي و تأييد آن از طريق حسابرس رسمي اقدام كند. در صورتي كه در زمان مقرر حسابرسي به اتمام نرسد به پيشنهاد شوراي اسلامي مربوطه و تأييد شوراي اسلامي استان، زمان رسيدگي و تأييد تا حداكثر يك سال، قابل تمديد مي باشد.

تبصره ۱ – شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري ها و دهياري ها و كليه سازمان ها، مؤسسات، شركتهاي وابسته و تابعه آن، حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري و دهياري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه و نيز صورتهاي مالي از نظر مطابقت با قوانين و مقررات از طريق حسابرس رسمي اقدام كنند و نتيجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پيگيري و رسيدگي هاي لازم به شهردار و دهيار اعلام كنند تا براساس مقررات قانوني اقدام شود.

تبصره ۲ – شوراهاي اسلامي شهر و روستا موظفند يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را تا زمان مقرر براي بررسي و هرگونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال كنند. در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهاي ياد شده، وزارت كشور موظف است رأسا نسبت به انتخاب حسابرس و تأييد گزارش حسابرسي رسمي از محل منابع شهرداري يا دهياري مربوط اقدام كند.

تبصره ۳ – شهرداري ها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزينه ها در سامانه الكترونيكي برخط (آنلاين) كه توسط وزارت كشور حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون راه اندازي مي شود، اقدام كنند. همچنين شهرداري و شوراهاي اسلامي مكلفند گزارش صورتهاي مالي و تفريغ بودجه را از طريق انتشار در جرايد و درگاه الكترونيكي به اطلاع عموم برسانند.

تبصره ۴ – حسابرس و بازرس قانوني شركتهاي وابسته به شهرداري كه اكثريت اعضاي هيأت مديره آن از طرف شهرداري تعيين مي شود، به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد. شهرداري و كليه سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته مجاز نيستند بيش از چهار سال متوالي، يك مؤسسه حسابرسي را به سمت حسابرس انتخاب كنند.

ماده ۱۳ – شهرداري ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهيلات نسبت به پيش بيني و تصويب آن در بودجه سالانه شهرداري، سازمان ها و مؤسسات وابسته اقدام نمايند. ميزان بازپرداخت تسهيلات در هر سال بايد به گونه اي باشد كه بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي هر سال به علاوه مانده بدهي از زمان تصويب اين قانون از يك سوم عملكرد بودجه سال قبل بيشتر نباشد. موارد مستثني از اين ماده به صورت موردي به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد وزير كشور با رعايت توانايي بازپرداخت تسهيلات، تعيين محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص مي شود.

تبصره – دستورالعمل نحوه دريافت تسهيلات در دهياري ها توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي گردد.

ماده ۱۴ – به منظور كاهش هزينه هاي جاري شهرداري ها و دهياري ها و ساماندهي نيروي انساني آنان، وزارت كشور مكلف است حداكثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به راه اندازي سامانه اطلاعات نيروي انساني شهرداري ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها اقدام كند. شهرداري ها مكلفند نسبت به ثبت اطلاعات حداكثر سه ماه بعد از راه اندازي سامانه مذكور اقدام كنند. بار مالي ناشي از اجراي اين ماده از محل منابع ماده (۷) اين قانون تأمين مي گردد.

ماده ۱۵ – در راستاي ارتقاي سطح دانش شهرداري ها، دهياري ها و شوراهاي اسلامي به وزارت كشور اجازه داده مي شود تا دو دهم درصد (2 /0 %) از عوارض متمركز در اختيار خود را براي آموزش هاي كاربردي نيروهاي شاغل در شوراهاي اسلامي، شهرداري ها و دهياري ها بر اساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مشتركاً توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و شوراي عالي استان ها تهيه و توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي گردد، هزينه نمايد.

تبصره – اساسنامه سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور به عنوان مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشور توسط هيأت وزيران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده ۱۶ – ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 17 /12 /1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
-ماده 6 – شهرداري ها موظفند همه ساله حداقل نيم درصد (5 /0 %) از درآمدهاي وصولي خود را به استثناي وام و تسهيلات و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كه دولت در اختيار شهرداري ها قرار مي دهد، اوراق مشاركت، تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) و تهاتر، به حساب انجمن كتابخانه هاي عمومي شهر مربوط واريز كنند

ماده ۱۷ – شهرداري ها براي صدور پروانه ساختماني موظف به رعايت طرح تفصيلي شهرها بوده و فروش تراكم و نيز تغيير كاربري اراضي بر خلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است. متخلفان از مفاد اين ماده مشمول مجازات تعزيري درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي بجز حبس و شلاق مي شوند.

 

شورای اسلامی شهر قائمیه مصوب نموددرخصوص املاکی که طرح تفکیکی ندارند ومساحت عرصه آن کمتراز500مترمربع می باشد وفاقدسندثبتی هستند  یاسندثبتی آنهابعد28/01/1390صادر شده ویا بادورزدن شهرداری اقدام به دریافت سند کرده باشندوبهای خدمات تامین سرانه عمومی پرداخت ننموده اند شهرداری میتواند درصورتیکه حریم کوچه وخیابان رارعایت کرده باشندتا25 درصدقیمت روزکل عرصه ملک  را طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری از مالک دریافت نماید.(درهرصورت رعایت کوچه وخیابان به عهده مالک می باشد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/ 5/ 1400

فصل چهارم-تامین خدمات ساختمانی

ماده 14-هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی ، گواهی پایان ساختمان کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با سی درصد (30%) تخفیف ، محاسبه و در یافت میشود.

فصل پنجم-سایر موارد

ماده 24-وزارت راه و شهرسازی،بنیادمسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیدالاحداث ، اراضی مناسب برای احداٍث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضسان احداث مساجد قرار دهند.مساجد ،مصلی ها ،اماکن صرفا مذهبی ،اقلیتهای دینی ،مصرح درقانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی،پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب ، برق،گاژ و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف میباشند.

* افراد متقاضی استفاده از معافیت موضوع این قانون می بایست کلیه شرایط زیر را دارا باشند:

1- ارائه سند مالکیت ملک مورد نظر الزاماً بنام وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

2- ارائه معرفی نامه از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت مصوب 1400:

ماده5:به منظور تحقق بند(چ) ماده102 قانون برنامه پمجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی مکلفند برای تامین و ارتقاء کیفییت مسکن، پایانکار و عوارض ساخت و ساز ،کلیه هزینه های تحقق شبکه،انشعابات و هزینه های نظام مهندسی را به میزان 50% برای خانواده های با 3 فرزند زیر بیست سال و 70% برای خانوادهای با فرزند4فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه وعوارض پروانه ساخت 10% برای خانواده های دارای حداقل 3 فرزند زیر بیست سال تخفیف دهد.دولت مکلف است 100%تخفیفهای مربوط به پروانه های ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی کند.

تبصره1-معافیتهای فوق تا متراژ130مترمربع بنای مفید در شهر تهران ،200 مترمربع در شهرهای بالای پانصدهزار نفر و300مترمربع برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.

* افراد متقاضی استفاده از معافیت موضوع این قانون می بایست کلیه شرایط زیر را دارا باشند:

1- ارائه سند مالکیت ملک مورد نظر الزاماً بنام شخص مشمول

2- ارائه معرفی نامه از ثبت احوال

 

تعاریف و اصطلاحات

1-زیربنا: عبارت است از سطح ساخته شده ساختمان در هر طبقه.

2-سطح ناخالص زیربنا: مجموع مساحت کل طبقات ساختمان اعم از زیرزمین، همکف، طبقات، نیم طبقه، بالکن، سرپله و اتاق آسانسور.

تبصره: رامپ خارجی، وید، فضای خالی پشت ستون، نورگیر بیش تر از 24 مترمربع و حیاط خلوت بیش تر از 15 مترمربع جزء زیربنای ناخالص محاسبه نمی گردد.

3 – سطح خالص زیربنا: مجموع کلیه سطوح در اختیار هر کاربری مسکونی، تجاری، اداری، دفترکار، انباری تجاری، بالکن تجاری وبه استثنای پارکینگ، انباری، راهرو و حریم و سایر مشاعات ساختمان.

4- فضای مشاعی: بخش هایی از ملک که در انطباق با قاانون تملک آپارتمان ها مالکیت آن به عموم مالکان مجموعه تعلق دارد.

تبصره:  مشاعات در ساختمان های مسکونی شامل لابی، سرایداری، سرویس بهداشتی در حیاط، مدیریت، اطلاعات، سایت کامپیوتر، سالن اجتماعاات، فضای بازی بچه ها، تأسیسات، شوت زباله، راه پله و آسانسور، فضای ورزشی، هواکش، نورگیر ونمازخانه می باشد.

5- زیربنای مفید: سطح کل ساختمان به جز دستگاه پله و آسانسور و مشاعات می باشد.

6- فضای غیر مفید: سطح کل زیربنا به غیر از فضاهای مفید.

7- فضای باز: سطحی که روی آن هیچ بنایی احداث نگردیده و فقط برای استفاده از فضای سبز، استخر، حوض، آب نما و سایر استفاده محوطه سازی مورد استفاده قرارگیرد.

8- سطح اشغال: سطح زمین اشغال شده توسط ساختمان در طبقه همکف.

9 تراکم ساختمانی: نسبت سطح ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان به استثنای سرپله و آن قسمت از زیر زمین و پیلوت که جهت پارکینگ، رمپ مورد نیاز وانباری و تأسیسات استفاده می گردد به مساحت کل زمین )به درصد(.

10- تغییرکاربری: هر گونه اقدام جهت تغییر در نوع استفاده از ساختمان نسبت به مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار.

11- بافت فرسوده: کلیه واحدهای واقع در محدوده طرح 860 هکتاری شهرقائمیه و همچنین سکونتگاه های غیر رسمی که پهنه آن به تأیید مراجع قانونی می رسد.

12- واحد مسکونی: مجموعه فضاهایی که برای سکونت یک خانوار در نظرگرفته شده و دارای ورودی مستقل بوده و از حداقل امکانات شامل فضای اقامت، سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه برخوردار باشد. فضاهای مشاعی فی ما بین واحد های مسکونی در زمان محاسبه تأمین پارکینگ و کسری پارکینگ گروهی محاسبه نمی گردد.

13-تجاری: عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره ذیل بند24 ماده55 ماده قانون شهرداری ها به منظور کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده یا می گردند و یا در آن ها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت و یا  قوانین خاص فعالیت داشته باشند .ساختمان بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری و آژانس های هواپیمایی و دفاتر فروش بلیط به صورت تجاری می باشد.

14- تجاری خطی: واحد یا تمامی واحدهای تجاری که به هر نحو در مجاورت معبریا حرائم واقع در مجاورت معبر قرار داشته باشند اعم از اینکه دارای حریم یا فاقد حریم تجاری باشند.

 15- مجتمع تجاری: به مجموعه ای از تجاری های بیش از یک باب که خطی نباشند،مجتمع گفته می شود.

16-تجاری محله ای: عبارت است از یک واحد تجاری در یک پلاک ثبتی و دارای مساحت حداکثر 30 مترمربع، واقع در برگذر تا 16 متر و دارای ارتفاع در حد ارتفاع واحد مسکونی.

*( تذکر: این تعریف می بایست مطابق تعاریف و ضوابط طرح مصوب شهری باشد.)

17دفتر کار: محیطی است که در آن صرفاً خدمات دفتری ارائه گردد و فاقد بالکن داخلی باشد و از نظر طراحی داخلی دارای اتاق و سرویس های لازم با حداکثر ارتفاع 5/3 متر باشد و طبق ضوابط و مقررات طرح مصوب شهری باشد. ضمناً بایستی زیر نظر مجمع امور صنفی نباشد و در آن عرضه و فروش کالا صورت نگیرد.

تبصره: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی مشروط به اینکه با اصول بازرگانی اداره شوند و مشمول پرداخت مالیات باشند از نظر پرداخت عوارض به صورت دفترکار محسوب می شوند.

18-بالکن داخل تجاری:  فضایی است در داخل واحد تجاری که در ارتفاعی از سقف واحد تجاری طراحی می گردد و راه دسترسی به آن صرفاً از داخل واحد تجاری می باشد.

تبصره: در صورت احداث یا توسعه بالکن در حد 100 % یا بیشتر در این حالت بنای احداثی هر چند دارای راه دسترسی از داخل واحد تجاری باشد، بالکن محسوب نمی گردد و به صورت یک طبقه تجاری مورد محاسبه قرارمی گیرد.

19- انبار تجاری: محلی جهت انبار نمودن کالا و محصولات تجاری به صورت روباز و روبسته مرتبط با واحد تجاری یا به صورت مستقل.

20- حریم تجاری: فضای حد فاصل واحد تجاری و معبر به عمق حداقل 3 متر و به عرض حداقل عرض واحد تجاری که جهت تخلیه کالا و یا بارگیری مورد استفاده قرارمی گیرد.  در بافت قدیم به این فضا بارانداز اطلاق می گردد.  حریم تجاری شامل تجاری های محله ای نمی گردد.

21- اداری: به اراضی و املاک اختصاص یافته جهت استقرار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای نظامی وانتظامی و بسیج گفته می شود که طبق ضوابط و مقررات طرح مصوب شهری باشند.

22- صنعتی کارگاهی: کلیه ساختمان ها و فضاهای مرتبط که به منظور استفاده صنعتی و یا تولیدی و ایجاد کارگاه های صنعتی یا تولیدی احداث شده و یا می شوند ودارای موافقت اصولی از مراجعی مانند وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا جهادکشاورزی و یا سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری باشند.

23- بهداشتی درمانی: به اماکنی گفته می شود که مشتمل بر بیمارستان، پلی کلینیک، مراکز اختصاصی بهداشتی درمانی، مراکز توانبخشی، مراکز اورژانس ، پایگاه بهداشت، زایشگاه، آسایشگاه، مددکاری اجتماعی و سایر مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی بر اساس طرح مصوب شهری با مجوز و پروانه رسمی از مراجع ذیصلاح.

24- ورزشی: کلیه فعالیت های ورزشی در فضاهای روباز و روبسته که مورد تأیید سازمان ورزش و جوانان باشد.

25- فرهنگی مذهبی: کلیه فعالیت ها شامل کتابخانه، کتابفروشی، سالن های همایش، کانون پرورش فکری، سینما تئاتر، سالن کنفرانس ، مؤسسات و د فاتر روزنامه،مراکز صدا وسیما، فرهنگ سرا، موزه و نگارخانه مشمول کاربری فرهنگی می باشند. کلیه فعالیت های مذهبی و عبادی از قبیل مساجد، مهدیه، حسینیه، تکایا و مدارس علوم دینی و معابد اقلیت های مذهبی و مصلی ها مشمول کاربری مذهبی می باشد.

26- آموزشی: کلیه فعالیت های مشتمل بر مهدکودک، کودکستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان فنی و حرفه ای و آموزشگاه های مورد تأیید مراجع ذیصلاح و مراکز آموزش عالی.

27- نانوایی: کلیه فعالیت های شامل آماده سازی و پخت و عرضه نان که در فضاهایی از جمله محل استراحت کارگران، رختکن، بخش خمیرگیری، انبار آرد و محل فروش اتفاق می افتد به عنوان کاربری نانوایی محسوب می شود که در نانوایی های سنتی وصنعتی و نان فانتزی و حجیم پزی و مجتمع های نانوایی می توانند نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند.

28- جایگاه سوخت و سوخت گیری: محلی جهت سوخت گیری به صورت گاز، بنزین وگازوئیل جهت انواع وسیله نقلیه همراه با سایر فضاهای خدماتی شامل دفتر مدیریت،رختکن و سرویس های بهداشتی، مخزن سوخت و جایگاه سوخت گیری.

29- شهربازی و تفریحی: کلیه فضاهای روباز و روبسته که جهت فعالیت های تفریحی و بازی در سنین مختلف اختصاص داده می شود.

30-گردشگری و جهانگردی: به مکان هایی اطلاق می شود که مشمول آیین نامه ایجاد، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت برفعالیت آن ها می شود.

31- سرپله: فضایی سرپوشیده جهت دسترسی به پشت بام که شامل سرویس پله و اتاقک آسانسور می باشد.

32- بالکن روباز: سطحی است مسقف که حداقل از یک طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است.

33- بالکن روبسته: هرگونه بیرون زدگی ساختمان در طبقات بالای همکف از حد قطعه مالکیت نسبت به بر معبر و یا حد مجاز سطح اشغال از طرف حیاط می باشد.

34- پیلوت: عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که به صورت فضای سرپوشیده که در زیر تمامی یا قسمتی از کف طبقه اول قرار می گیرد و کف آن همسطح معبر یا بالاتر از آن است و صرفاً به عنوان پارکینگ، فضای باز عمومی و انبار مورد استفاده قرار می گیرد و ارتفاع آن تا زیر سقف حداقل 20/2 متر تا حداکثر 2/40متر است.

35- زیرزمین: قسمتی از ساختمان می باشد که ارتفاع روی سقف آن از سطح معبر حداکثر50/1 متر فاصله داشته باشد.

36- تعمیرات جزئی: به عملیات ساختمانی گفته می شود که به طور محدود و مستمر برای نگهداری انجام شود؛ به عنوان مثال: نقاشی ساختمان، تعمیر تأسیسات ساختمان، لکه گیری در قسمتی از حیاط یا انباری ساختمان و عایق کاری پشت بام.

37- تعمیرات کلی: بازسازی و نوسازی قسمت هایی از ساختمان که موجب افزایش عمر ساختمان یا ارتقای کیفی ساختمان شود، مشروط به عدم تعویض پوشش، اضافه بنا یا تجدید بنا مانند نما سازی، تقویت ایمنی ساختمان، ایجاد تأسیسات حرارتی،تعمیرات و یا تغییرات کلی در داخل ساختمان.

 

 

 

38- P :ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری تجاری ، اداری و مسکونی

39-  ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد .

i=1 : کاربری مسکونی

i=2 : کاربری تجاری

i=3  : کاربری اداری

*تذکر: در صورت مغایرت هر کدام از تعاریف فوق با تعاریف و ضوابط موجود در طرح مصوب شهری،  تعاریف و ضوابط طرح مصوب شهری ارجحیت خواهد داشت.

توضیحات:

  • چنانچه ملکی دارای چند بر باشد، در محاسبه ی عوارض مربوطه بالاترین شاخص بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود. همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد، عوارض براساس بالاترین شاخص جبهه ی خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد، محاسبه خواهد شد.
  • با استناد به دادنامه های شماره  587 مورخ 25/11/83، شماره  48 مورخ  3/2/85، شماره 1234 مورخ 26/4/97، شماره 307 مورخ 13/2/97 و شماره 1274 مورخ 2/5/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورت صدور رأی قطعی ابقاء بنا (اعیانی) توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و پس از وصول جرایم تعیین شده مطابق رأی صادره کمیسیون مذکور، محاسبه و اخذ عوارض متعلقه به نرخ روز بلامانع خواهد بود.
  • با استناد به ماده 2 و تبصره 5 ذیل ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر وفق مقررات قابل وصول است.
  • قوانین و مقررات مربوط به معافیت های مصوب (پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87) و یا معافیت هایی که در قوانین بودجه ی سنواتی، و سایر قوانین پیش بینی می گردد به استناد بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور قابل اعمال خواهد بود. در هرحال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.
  • تعاریف و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه ی مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر می باشد و در صورت هر گونه مغایرت، عمل به مفاد جداول موجود در این تعرفه برای محاسبه عوارض و بهاء خدمات ارجح خواهد بود. (جداول شماره 1 و 2)

 

 

جدول شماره1 :تعاريف كاربري هاي شهري

رديف نوع كاربري تعريف
1 مسكوني به اراضي اختصاص يافته جهت سكونت اطلاق مي شود
2 آموزش تحقيقات و فناوري به اراضي كه جهت فعاليت هاي آموزش عالي و تكميلي و پژوهشي بعد از دوره تحصيلات رسمي و عمومي

)تحصيلات متوسطه( اختصاص داده مي شود گفته مي شود.

3 آموزشي به اراضي اختصاص يافته براي فعاليت هاي آموزش رسمي و عمومي تحت مديريت وزارت خانه هاي آموزش و

پرورش و كار و امور اجتماعي گفته مي شود.

4 اداري و انتظامي به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارت خانه ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي

عمومي غيردولتي و نيروهاي انتظامي و بسيج گفته مي شود.

5 تجاري  خدماتي )انتفاعي و غيرانتفاعي( به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليت هاي بازرگاني و خدمات انتفاعي و غيرانتفاعي گفته مي شود.
6 ورزشي به اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته مي شود.
7 درماني به اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشكي، درماني و سلامت انسان و دام و مددكاري هاي اجتماعي گفته مي شود.
8 فرهنگي  هنري به اراضي اختصاص يافته به فعاليتهاي فرهنگي گفته مي شود.
9 پارك و فضاي سبز به اراضي اختصاص يافته جهت پارك )بوستان( كه توسط شهرداري احداث و مورد استفاده عموم قرار مي گيرد گفته مي شود.
10 مذهبي به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض و مراسم ديني و مذهبي و بقاع متبركه گفته مي شود.
11 تجهيزات شهري به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازهاي عمومي شهروندان كه عمدتاً در وظايف شهرداري است گفته مي شود.
12 تاسيسات شهري به اراضي كه جهت امور مربوط به تاسيسات زيربنايي شهر و يا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص مي يابد گفته مي شود.
13 حمل و نقل و انبارداري به اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر و ساختمانهايي كه براي انجام سفرهاي شهري، برون شهري و بين شهري و انبارها نياز است گفته مي شود.
14 نظامي به اراضي اختصاص يافته به نيروهاي مسلح گفته مي شود.
15 باغات و كشاورزي به اراضي اختصاص يافته به باغات و زمين هاي كشاورزي گفته مي شود.
16 ميراث تاريخي به اراضي اختصاص يافته به مكانهاي تاريخي گفته مي شود.
17 طبيعي به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبيعي و دست كاشت و امثالهم گفته مي شود.
18 حريم به اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور مي شوند گفته مي شود.
19 تفريحي و توريستي به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت و سياحت گفته مي شود.
20 صنعتي به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف، موضوع مصوبه شماره 64677 / ت 18591 مورخ88/12/26هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن گفته مي شود.

 

 

 

 

جدول شماره 2: عملكردهاي مجاز كاربري هاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهري

رديف نوع كاربري مقياس تعريف
1 مسكوني محله سكونتگاههاي تك واحدي و مجتمع هاي چند خانواري و آپارتماني چند واحدي و خوابگاههاي دانشجويي خارج از محوطه دانشگاه
2 آموزش تحقيقات و فناوري شهر مدارس عالي، دانشگاهها، دانشكده ها، دانشسراها، حوزه هاي علميه و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و علمي و كاربردي و پارك فناوري
3 آموزشي محله آموزش هاي پيش دبستاني )مهدكودك  آمادگي  دبستان(
ناحيه كلاسهاي سوادآموزي  مدارس راهنمايي  دبيرستان و پيش دانشگاهي
منطقه هنرستانهاي صنعتي وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع هاي آموزشي فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي
شهر مدارس اسلامي، مدارس كودكان استثنايي، مراكز پرورش استعدادهاي درخشان، مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجي
4 اداري و انتظامي ناحيه شهرداري نواحي شوراهاي حل اختلاف
منطقه

 

مجتمع هاي قضايي، آموزش و پرورش، راهنمايي و رانندگي، تامين اجتماعي، پست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امور اقتصادي و مالياتي، راهنمايي و رانندگي، كلانتري، آگاهي و پايگاههاي بسيج
شهر

 

وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل دولتي، ادارات كل و شركتهاي وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي، ستاد نيروهاي نظامي و انتظامي، و ساير مراكز انتظامي، سفارتخانه ها، كنسول گري ها و سازمانهاي بين المللي، شهرداري و شوراي اسلامي شهر، دادگستري و زندانهاي موجود و مراكز بازپروري و كانونهاي اصلاح و تربيت
خارج از

محدوده شهر

زندان
5 تجاري

 

محله واحدهاي خريد روزنه )خوار و بار، ميوه و سبزي، نانوايي، قصابي و امثالهم(
ناحيه

 

واحدهاي خريد هفتگي)سوپرماركت، فروشگاههاي مصرف شهر و روستا، نوشت افزار، قنادي، آجيل فروشي و…( شعب بانكها و صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري، بنگاههاي معاملات املاك، بازارچه ها، فروشگاههاي منسوجات، پلاستيك، لوازم خانگي، لوازم صوتي و تصويري، كتابفروشي ها،رستوران ها، شركتهاي بيمه، داروخانه و انواع مشابه ديگر
شهر عمده فروشي ها، راسته هاي صنوف مختلف و بورسها، بازار، شركتهاي بازرگاني و تجاري، واحدهاي خريد خاص وبلندمدت مانند فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي، مبل فروشي ها، پوشاك، شعب مركزي بانكها و موسسات مالي واعتباري، موسسات تجاري واردات و صادرات كالا، نمايندگي فروش عرضه وسايل نقليه، فروشگاه عرضه قطعات يدكي، وسايل نقليه و فروشگاه عرضه صنايع دستي و فرش، تالارهاي پذيرايي، تعميرگاههاي لوازم خانگي و خودرو،دفاتر نمايندگي بانكهاي خارجي، نمايندگي موسسات تجاري خارجي، ادارات آب و برق، گاز، مخابرات، و سرپرستي بانكها
خدمات انتفاعي

 

محله دفاتر )پست، امور مشتركين تلفن همراه، فروش روزنامه و مجله(، آرايشگاه هاي زنانه و مطب پزشكان
ناحيه پليس +10 ، آموزشگاههاي خصوصي، دفاتر )وكالت، مهندسي و نقشه برداري، ثبت اسناد، ازدواج و طلاق، شركتهاي

پيمانكاري و مشاور و خدمات(، آزمايشگاههاي طبي و تخصصي، مراكز راديولوژي، سالن هاي ورزشي كوچك، مركزمشاوره درماني و خانوادگي

منطقه ارائه خدمات اينترنت، دفاتر حسابرسي، مراكز ام آر اي و مشابه، آمبولانس خصوصي، درمان اعتياد، فيزيوتراپي،مراكز كاريابي، مركز معاينه فني خودرو، رسانه هاي ديجيتال انتفاعي، راديولوژي، مطب دامپزشكان
خدمات

غيرانتفاعي

شهر دفاتر احزاب، تشكل هاي مردم نهاد  موسسات خيريه  اتحاديه ها، مجامع، انجمن ها و تعاوني ها، رسانه هاي ديجيتال خبري، هيات هاي ورزشي و آموزشگاههاي مذهبي)به غير از حوزه هاي علميه(
6 ورزشي محله زمين هاي بازي كوچك
ناحيه زمينهاي ورزشي و سالنهاي كوچك ورزشي و استخرها
شهر ورزشگاهها و مجتمع هاي ورزشي، زورخانه ها، مجموعه هاي آبي ورزشي
7 درماني محله مراكز بهداشت و تنظيم خانواده، درمانگاهها
ناحيه پلي كلينيك ها
منطقه مراكز انتقال خون، بيمارستانهاي كمتر از 64 تخت و مراكز اورژانس
شهر بيمارستانهاي اصلي شهر، زايشگاهها، تيمارستانها، مراكز توانبخشي و مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست وسالمندان، معلولين و جانبازان و درمانگاههاي دامپزشكي
8 فرهنگي  هنري ناحيه كتابخانه ها و سالنهاي اجتماعات كوچك، كانون هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان، سينما
شهر كتابخانه مركزي و تخصصي، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع هاي فرهنگي، سالن اجتماعات، سينما، تئاتر، سالن كنسرت، موسسات و دفاتر مركزي روزنامه و مجله، مراكز صدا و سيما
9 پارك محله بوستان )پارك( محله اي
ناحيه بوستان )پارك( ناحيه اي
شهر بوستان )پارك( اصلي شهر
10 مذهبي محله مساجد، حسينيه ها و فاطميه ها
شهر مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر، مصلي، مهديه، كليساها، كنيسه ها و آتشكده ها
11 تجهيزات شهري محله ايستگاههاي جمع آوري زباله
ناحيه ايستگاههاي جمع آوري زباله، ايستگاههاي آتش نشاني، ميادين ميوه و تره ، اورژانس 115 ، جايگاههاي سوخت
شهر گورستانهاي موجود  نمايشگاههاي دائمي و مراكز امداد و نجات هلال احمر
خارج از محدوده شهر انتقال گورستان ها، مركز حفر بهداشتي زباله، ميدان مركزي ميوه و تره، حمل و نقل بار
12 تاسيسات شهري محله ايستگاههاي تنظيم فشار گاز، آب و فاضلاب، سرويس هاي عمومي بهداشتي
منطقه مخازن آب زميني و هوايي، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و پست ايستگاههاي تنظيم فشار گاز
13 حمل و نقل و انبارداري محله معابر و پاركينگ هاي محله اي و ايستگاههاي مترو
ناحيه معابر پاركينگ هاي عمومي و اتوبوس راني شهري، پايانه هاي مسافربري
شهر معابر، پايانه هاي مسافربري درون شهري و بين شهري، ايستگاه فرودگاههاي موجود، بنادر، تاسيسات مركزي مترو،پاركينگ هاي بين شهري كوچك و سردخانه ها
خارج از

محدوده شهر

انبارهاي اصلي كالا فرودگاه، سيلو و سردخانه ها
14 نظامي شهر پادگان ها و آمادگاههاي موجود نيروهاي نظامي
15 باغات و كشاورزي محله زمين هاي كشاورزي و باغات و واحدهاي باغ مسكوني
16 تاريخي شهر اماكن و محوطه هاي تاريخي، موزه ها، بناهاي يادبود، آرامگاه مشاهير، اماكن متبركه و حريم هاي تملك شده آنان
17 طبيعي شهر سطوحي كه جهت جنگلهاي طبيعي و فضاي سبز دست كاشت )غير از پارك( مي يابد.
18 حريم شهر حريم قانوني رودخانه ها، تالابها، آبگيرها، مسيلها و راه حريم قانوني تملك راه آهن هاي بين شهري و تاسيسات زيربنايي آب و برق و گاز و نفت و فاضلاب
19 تفريحي گردشگري شهر هتل، مسافرخانه، مهمانپذير و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازي تفريحي ويژه پاركهاي جنگلي واردوگاههاي جهانگردي و پلاژهاي ساحلي و
خارج از

محدوده شهر

باغ وحش
20 صنعتي  

 

 

 

 

 

گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

غذايي :

1 تهيه و بسته بندي خشكبار بدون شستشو

-2 بسته بندي خرما بدون شستشو

-3 واحد توليد آب نبات و پولكي شكر پنير و غيره تا 3000 تن در سال

4 -واحد توليد نبات )نبات ريزي(

5 -واحد توليد گز و سوهان تا 300 تن در سال

6 -واحد بسته بندي نمك و ادويه جات

7 -واحد بسته بندي چاي

8 -واحد بسته بندي قهوه

9 -واحد توليد قند حبه و كله تا 300 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت

-10 واحد بسته بندي عسل

-11 توليد بستني تا 100 تن در سال

-12 توليد شيريني و نان تا 300 تن در سال

13 -آسياب و توليد آرد گندم و جو تا 300 تن در سال

14 -واحد بسته بندي كره و ساير لبنيات تا 100 تن در سال

15 -توليد بيسكويت و شكلات تا 300 تن در سال

16 -واحد رشته بري تا 300 تن در سال

17 -واحد ماكاروني سازي تا 300 تن در سال

18 -واحد توليد آج موم )مخصوص كندوي عسل (

19 -واحد بسته بندي سبزيجات و ميوه جات

20 صنعتي گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

21 -واحد توليد يخ )صرفاً در مناطق صنعتي درون شهري بايستي استقرار يابند)

21 -واحد توليد نان بستني

22 -واحد بسته بندي گلاب

23 -واحد بسته بندي عرقيات گياهي

24 -واحد بسته بندي جو بدون عمليات بوجاري و شستشو

25 -واحد سورتينگ و بسته بندي حبوبات بدون بوجاري

26 -واحد توليد، بهبود دهنده كيفيت آرد

27 -واحد توليد غذاي كودكان آرد غلات آماده بودن عمليات بوجاري و آسياب

20  

 

 

 

 

 

 

صنعتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

 

 

 

 

 

نساجي :

1-واحدهاي قاليبافي، زيلوبافي و نمدمالي دستي و دست بافتها

2-شيرازه دوزي حاشيه موكت و فرش ماشيني

3-جوراب بافي حداكثر سه دستگاه )با حداكثر 100 تن در سال(

4-كشبافي و تريكوبافي، گردبافي، كنن و راشل حداكثر تا سه دستگاه )يا حداكثر 100 تن در سال(

5-واحد توليد لباس و پوشاك حداكثر 3000 دست ، انواع لباس و پوشاك در سال

6-توليد طناب نخي يا كنفي، تور ماهيگيري، قيطان، انواع نوار و روبان

7-واحد دوزندگي لحاف و تشك و بالش بدون خط حلاجي يا با استفاده از پشم شيشه

8-واحد پارچه چاپي روش دستي )مانند پارچه قلمكار اصفهان چاپ سيلك و غيره(

9-پارچه بافي دستي )غير موتوري(

-10واحد توليد فتيله نفت سوز و نوارهاي صنعتي

-11واحد توليد الياف پروپلين

20  

 

 

 

صنعتي

 

 

 

گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

 

چرم :

-1 واحد توليد مصنوعات سراجي از قبيل كيف، دستكش، جلد چرمي و نظاير آن

2 -واحد توليد مصنوعات پوستي از قبيل كلاه پوستي، پوستين و موارد مشابه از پوست دباغي شده

3 -واحد توليد بستايي كفش حداكثر تا 90000 جفت در سال

4 -واحد توليدكفش ماشيني حداكثر 90000 جفت در سال

5 -واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعي با استفاده از چرم

6 -واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم

20  

صنعتي

 

 

گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

 

سلولزي :

1 -واحد توليد جعبه مقوايي و كارتن از ورق آماده

2 -واحد توليد پاكت خوار و بار و مراسلات مشابه آن

3 -واحد تهيه كاغذ ديواري از كاغذ آماده و چاپ شده

4 -واحد توليد كاغذ و دفتر از كاغذ آماده

5 -واحد توليد لوازم التحرير كاغذي و مقوايي از ورق آماده

6 -واحد صحافي و چاپخانه هاي ساده

7 -واحد توليد مصنوعات چوب پنبه اي

8 -واحد نجاري و خراطي بدون الوارسازي

9 -واحد مبل سازي و ساير مصنوعات چوبي تا 200 مترمكعب چوب در سال بدون رنگ

-10 توليد انواع فيلترهاي كاغذي از جمله فيلترهاي هوا با استفاده از ورق آماده

-11 واحد توليد انواع دوك و لوله طاقه پيچي مقوايي و ساير مصنوعات مشابه از ورق آماده

-12 توليد محصولات ساخته شده از ني و حصير و سبدبافي از الياف گياهي

-13 واحد بسته بندي دستمال و محصولات مشابه با استفاده از كاغذ آماده

-14 واحد پرس كاري و چسباندن روكش نايلون با استفاده از روكش آماده

-15 واحد توليد قايق هاي چوبي و بلم تا 200 دستگاه در سال

16 -واحد تهيه كاربن و استنسيل از كاغذ آماده

-17 واحد توليد كلاسور و زونكن از مقواي آماده

20  

صنعتي

 

 

 

 

 

 

گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

 

فلزي :

1 -واحد قلمزني انواع فلزات

2 -واحد تراشكاري و قطعه سازي و قالب سازي بدون ريخته گري و آبكاري حداكثر تا سه دستگاه تراش

3 -واحد توليد درب و پنجره آهني و آلومينيومي )صرفاً در مناطق صنعتي درون شهري( –

4 -واحد توليد كانال كولر، لوله بخاري )صرفاً در مناطق صنعتي درون شهري( –

5 -واحدهاي طراحي و مونتاژ حداكثر تا سه دستگاه تراش

6 -واحد صنعتي توليد ظروف آلومينيوم از ورق آماده با يك دستگاه خم كن حداكثر 100 تن در سال صرفاً مناطق

صنعتي داخل شهري

7 -واحد مونتاژ تجهيزات گرد و غبارگير از قطعات آماده

8 -واحد توليد اتصالات هيدروليك )پرس بست فلزي به دو انتهاي شيلنگ فشار قوي( –

9 -واحد طراحي و مونتاژ كولر اتومبيل

-10 واحد طراحي و مونتاژ كاربراتور گازسوز

-11 واحد توليد ترموستات

20  

صنعتي

 

گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

كاني غيرفلزي :

1 -واحد توليد مصنوعات شيشه اي بدون كوره ذوب

2 -واحد توليد آيينه، پوكه آمپول، شيشه آزمايشگاهي بدون كوره

3 -واحد توليد مصنوعات تزئيني سنگي )صنايع دستي( –

4 -واحد توليد پودر جوشكاري

20  

صنعتي

 

گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

شيميايي :

1 -واحد توليد آب مقطر

2 -واحد توليد نايلون و نايلكس و سلوفان )با استفاده از رول آماده( –

3 -واحد صرفاً برش اسكاچ ظرفشويي

4 -واحد طراحي و مونتاژ نت ترمز

20  

 

 

 

صنعتي

 

 

گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

 

دارويي، آرايشي و بهداشتي :

1 -واحد توليد مواد بهداشتي و آرايشي )فرمولاسيون( –

2 -واحد اختلاط و بسته بندي پودر ازاله مو

3 -واحد توليد قرص و پودر اكسيژنه

4 -واحد توليد اكسيدان، كرم بهداشتي و صنعتي و پودر بلوندر اكسيژن

5 -واحد توليد اسانس، تنطور، الكالوئيد از مواد شيميايي و طبيعي

6 -واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك

20  

صنعتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

 

برق و الكترونيك :

1 -واحد توليد لوازم برقي كوچك به صورت مونتاژ )نظير زنگ اخبار و دربازكن( –

2 -واحد توليد آنتن تلويزيون بدون آبكاري و لوستر از قطعات آماده

3 -واحد طراحي و توليد لوازم برقي و الكترونيكي به صورت مونتاژ مشروط براينكه عمليات كوره اي و عمليات تر

نداشته باشد.

4 -واحد توليد لوازم پزشكي، آزمايشگاهي و آموزشي، قطعات الكترونيك

5 -واحد توليد ترانزيستور و مقاومت و غيره

6 -واحد توليد انكوباتور و ساير لوازم آزمايشگاهي بدون آبكاري

7 -واحد توليد انواع ساعت

8 -واحد طراحي و توليد تقويت كننده صوت نظير بلندگو و آمپلي فاير به صورت مونتاژ

9 -واحد توليد راديو و تلويزيون و لوازم صوتي و تصويري

-10 واحد توليد دستگاههاي برقي علامت دهنده سمعي و بصري

-11 واحد توليد سيستم هاي مخابراتي مراكز تلفن

-12 واحد توليد لوازم الكترونيكي )كامپيوتر، لوازم اداري و لوازم دقيق الكترونيكي( –

-13 واحد توليد كنترل هاي ولتاژ و فركانس

-14 واحد توليد آفتامات

-15 واحد توليد مودم و ميكرو كنترل

16 -واحد طراحي و مونتاژ تايمر

17 -واحد توليد كارت و بردهاي كامپيوتري

20  

صنعتي

 

گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

كشاورزي :

1 -واحد زنبور داري و پرورش ملكه )تا رديف 4 فاقد محدوديت فاصله از امكان مسكوني( –

2 -واحد پرورش پرندگان زينتي تا 100 قطعه

3 -واحد پرورش كرم ابريشم

4 -واحد پرورش ماهي زينتي

5 -آزمايشگاه دامپزشكي

20 صنعتي گروههاي الف

مصوبه شماره

64677 ت

71591 مورخ

1378/12/26

هيات مديران

با اصلاحات

بعدي آن

 

ماشين سازي :

1 -واحد قالب و مدل )درجه ريخته گري، فيكچر، قالب قطعات استاندارد، قالب قيد و بست و ابزار قالب، مدل

2 -واحد تجهيزات شبكه آب و فاضلاب )پمپهاي دياگرامي، كف كش، لجن كش و تجهيزات تصفيه( –

3 -واحد ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل مكانيكي )آسانسور و قطعات آسانسور، پله برقي، بالاتراك، جرثقيل

سقفي، جرثقيل پشت كاميوني، جك پالت بالابر و قطعات مربوطه، نوار نقاله وجرثقيل(

4 -واحد پمپ و كمپرسور )پمپهاي خلاء وكيوم آتش نشاني، آب، كمپرسورهاي صنعتي و مصرفي و گاراژي مواد فله

و تلمبه هاي بادي(

 

 

تعرفه شماره 1 – عوارض زير‌بنا مسكوني

ردیف عنوان نوع کاربری ماخذ و نحوه

محاسبه عوارض (متر مربع)

توضيحات
 

 

1

 

 

 

 

عوارض زیربنا مسکونی

 

 

 

مسکونی تا 120 درصد مساحت عرصه بند (1)‌: منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا ناخالص بجز پیش آمدگی ها بجز بالکن روبسته، روباز، آلاچیق، پارکینگ مسقف ، گلخانه و استخر خارج از اعیانی می باشد.

بند (2) : ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده و همچنين سطح اشغال مجاز در نقاط مختلف شهر در طرح جامع  بازنگری شهر قائمیه و تصویب آن توسط کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان فارس و کمیسیون ماده 5 مي باشد.

بند (3): زیربنای پارکینگ که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد مشمول عوارض زیربنای مسکونی نمی گردد.

بند (4): دریافت این عوارض صرفا با رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی مصوب و رعایت قوانین،آیین نامه ها وآرا کمیسیونهای ذی صلاح قانونی مربوطه امکان پذیراست.

بند (5): چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بیش از حد مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه ساختمانی در طبقات نماید و بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 در صورت رای قطعی ابقاء بنا، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقات در کاربری مربوطه می باشد.(با توجه به دادنامه شماره 140 مورخ 12/8/1395 رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری)

بند (6):  عوارض زیربنای مازاد پروانه صادره یا بدون پروانه درصورت رای ابقادرکمیسیون ماده100قانون شهرداریها براساس همین عناوین محاسبه میگردد.

 

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری مسکونی

ضریب معابر  مسکونی مصوب شورا می باشد

 

120 درصد تا 180 درصد مساحت عرصه  

 

مازاد بر 180 درصد مساحت عرصه
مستندات قانونی: تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 2 – عوارض زيربنا غير مسكوني (تجاری)

رديف عنوان تعرفه عوارض توضيحات
1 عوارض زیربنا يك متر مربع از يك واحد تجاري بند (1) : در این تعرفه زیربنا ناخالص به استثنای  پیش آمدگی ها مورد محاسبه قرار می گیرد.

بند (2) :واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند ، فضای باز مشاعی که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت می نماید مشمول عوارض زیربنا نخواهد بود.

 

بند(3) : در خصوص انباری یک واحد تجاری ، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل 60% عوارض زیربنا تجاری قابل احتساب و وصول می باشد.

بند (4) :بالکن داخل مغازه تجاری فضایی است که داخل واحد تجاری که در ارتفاعی از سقف واحد تجاری طراحی می گردد و راه دسترسی به آن صرفاً از داخل واحد تجاری میباشد.در صورت احداث بالکن تجاری (نیم طبق) عوارض ان معادل 60% عوارض زیربنا تجاری محاسبه می گردد.

بند (5) : در صورت احداث یا توسعه بالکن درحد 100% یا بیشتر در این حالت بنای احداثی هر چند دارای راه دسترسی از داخل فضای تجاری باشد بالکن محسوب نمیگردد و به صورت یک طبقه تجاری مورد محاسبه قرار می گیرد.

بند(6) :زیربنای پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد مشمول پرداخت عوارض زیربنای تجاری نمی گردد.

.

بند (7): در ساختمانهایی که راه دسترسی  واحد های تجاری  از داخل مجموعه بوده و راه دسترسی مستقل به معبر اصلی ندارند معادل 70 درصد عوارض زیربنای تجاری قابل احتساب و وصول می باشد.

بند (8):

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری تجاری

: ضریب معابر تجاری مصوب شورا می باشد ..

بند (9) : ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده و همچنين سطح اشغال مجاز در نقاط مختلف شهر در طرح جامع  بازنگری شهر…… و تصویب آن توسط کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان فارس و کمیسیون ماده 5 مي باشد.

بند (10): دریافت این عوارض صرفا با رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی مصوب و رعایت قوانین،آیین نامه ها وآرا کمیسیونهای ذی صلاح قانونی مربوطه امکان پذیراست.

بند (11): چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بیش از حد مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه ساختمانی در طبقات نماید و بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 در صورت رای قطعی ابقاء بنا، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقات در کاربری مربوطه می باشد.(با توجه به دادنامه شماره 140 مورخ 12/8/1395 رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری)

بند(12) :  محاسبه عوارض زیربنای غیر مسکونی از نوع تجاری مشمول ضریب تعدیل در طبقات به شرح ذیل می گردد:

طبقه ضریب تعدیل
زیرزمین2- و پایینتر 60 درصد
زیرزمین 1- 80 درصد
همکف 100 درصد
اول 80درصد
دوم 75 درصد
سوم و بالاتر 70 درصد

 

بند(13): زیربنای پارکینگ که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد مشمول عوارض زیربنای مسکونی نمی گردد. عوارض زیربنای مازاد پروانه صادره یا بدون پروانه درصورت رای ابقادرکمیسیون ماده100قانون شهرداریها براساس همین عناوین محاسبه میگردد.

 

 

مستندات قانونی: تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

تعرفه شماره 3 – عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت سایر کاربریهای مصوب شهری

الف) کاربری اداری

 

ردیف عنوان نوع کاربری ماخذ و نحوه

محاسبه عوارض (متر مربع)

توضيحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداری تا 120 درصد مساحت عرصه بند (1)‌: منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا ناخالص بجز پیش آمدگی ها بجز بالکن روبسته، روباز می باشد.

بند (2) : ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده و همچنين سطح اشغال مجاز در نقاط مختلف شهر در طرح جامع  بازنگری شهر قائمیه و تصویب آن توسط کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان فارس و کمیسیون ماده 5 مي باشد.

بند (3): زیربنای پارکینگ که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد مشمول عوارض زیربنای غیرمسکونی (اداری) نمی گردد.

بند (4): دریافت این عوارض صرفا با رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی مصوب و رعایت قوانین،آیین نامه ها وآرا کمیسیونهای ذی صلاح قانونی مربوطه امکان پذیراست.

بند (5): چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بیش از حد مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه ساختمانی در طبقات نماید و بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 در صورت رای قطعی ابقاء بنا، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقات در کاربری مربوطه می باشد.(با توجه به دادنامه شماره 140 مورخ 12/8/1395 رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری)

بند (6): عوارض زیربنای مازاد پروانه صادره یا بدون پروانه درصورت رای ابقادرکمیسیون ماده100قانون شهرداریها براساس همین عناوین محاسبه میگردد.

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری اداری

: ضریب معابر اداری مصوب شورا می باشد.

 

 

مازاد بر120 درصد تا 180 درصد مساحت عرصه  

 

مازاد بر 180 درصد مساحت عرصه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستندات قانونی: تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

 

 

 

ب) سایر کاربریها

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض( متر مربع)

توضيحات

1 آموزش تحقيقات و فناوري

معادل 1.4مسکونی

2 آموزشي معادل 1.4مسکونی
4 ورزشي

معادل 70 درصد  زیربنا مسکونی

 

5 درماني

معادل 1.4 مسکونی

6 فرهنگي  هنري معادل 28 درصد زیربنا مسکونی
7 مذهبي مواد قانونی برنامه ششم توسعه و قوانین

بودجه سالیانه کل کشور

8 تجهيزات شهري

معادل 3 یرایر مسکونی

 

9 تاسيسات شهري

معادل 3 یرایر مسکونی

كشاورزي معادل دوبرابر زیربنا مسکونی
10 حمل و نقل و انبارداري معادل 3 برابر زیربنا مسکونی
11 نظامي

معادل 70درصدمسکونی

12 املاک واقع در حريم شهر معادل 80درصدکاربریهای واقع در محدوده شهر
13 تفريحي وگردشگری عوارض عوارض زیربنا صدور پروانه و یا صدور مجوز جهت هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها به ازای هر متر مربع

 

معادل زیربنا مسکونی
فضای تجاری موجود در هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها به ازای هر متر مربع فضای تجاری که به معبر راه ندارد معادل 50 درصد زیربنای تجاری)
فضای تجاری که به معبر راه داارد معادل زیربنای تجاری
14 صنعتي معادل زیربنا مسکونی
15 واحدهای درمانی از قبیل مطب پزشکان ، روان پزشکان، دندان پزشکان، بینایی سنجی، رادیولوژیست ها، سونوگرافی ، داروخانه، آزمایشگاه و حرف وابسته معادل50درصد یربنا تجاری
16 اداری خصوصی و دفترکار

 

معادل50درصد زیربنا تجاری
17 خدماتی معادل50درصد زیربنا تجاری
بند (1)‌: منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا ناخالص بجز پیش آمدگی ها بجز بالکن روبسته، روباز می باشد.

بند (2) : ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده و همچنين سطح اشغال مجاز در نقاط مختلف شهر در طرح جامع  بازنگری شهر قائمیه  و تصویب آن توسط کارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان فارس و کمیسیون ماده 5 مي باشد.

بند (3): زیربنای پارکینگ که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد مشمول عوارض زیربنای غیرمسکونی نمی گردد.

بند(4) – کلیه اراضی واقع در حریم شهر صرفا پس از اخذ موافقت کمسیسون امور زیربنای و شهرسازی استان و تایید و ابلاغ آن توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس مجاز به اخذ پروانه ساختمانی پس ازپرداخت عوارض و بهاء خدمات مربوطه به حساب شهرداری می باشد.

بند (5) – املاکی که پس از طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها منجر به صدور رای قطعی ابقاء بنا گردد مشمول پرداخت جرایم کمیسیون و کلیه عوارض و بهاء خدمات متعلقه در  این بند و دیگر بندهای این تعرفه با استناد به دادنامه ها ی شماره  587 مورخ 25/11/83، شماره  48 مورخ  3/2/85، شماره 1234 مورخ 26/4/97، شماره 307 مورخ 13/2/97 و شماره 1274 مورخ 2/5/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند.

بند (6): ارزش معاملاتی عرصه املاک برمبنای ارزش های معاملاتی مندرج در ذیل نقشه های هر بلوک و با رعایت مقررات زیرمحاسبه می گردد :

ارزش معاملاتی عرصه املاک براساس میانگین ارزش های روز عرصه املاک به تفکیک کاربری های مسکونی ، تجاری و اداری و در مورد سایر کاربری ها براساس ضرایب تعدیل ارزش های معاملاتی املاک مسکونی ( مندرج در ذیل نقشه های هر بلوک ) به شرح جدول ذیل و مطابق مجموعه پیوست تعیین می گردد :

ردیف نوع کاربری ضرایب تعدیل
1 خدماتی ، آموزشی ، فرهنگی ، بهداشتی – درمانی ، تفریحی –ورزشی ، گردشگری ، هتلداری 7 ، . هفت دهم
2 صنعتی ، کارگاهی ، حمل و نقل ، انبار و توقفگاه 6، . شش دهم
3 کشاورزی :

الف ) باغات ، اراضی مزروعی آبی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش طیور و آبزیان ، پرورش گل و گیاه و …

ب) اراضی مزروعی دیمی

1 ، . یک دهم

 

 

هشت دهم درصد

4 سایر 1 ، . یک دهم

 

 

مستندات قانونی: تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 4 – عوارض حصار كشي و ديوار كشي و مجوز احصار براي املاك فاقد مستحدثات

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض(متر طول) توضيحات
1 عوارض صدور مجوز حصارکشی اراضی فاقد مستحدثات *1.5*P*L بند (1)‌: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 110 قانون شهرداری كه مقرر مي‌دارد‌: “نسبت به زمين يا بنا‌هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شورای شهر مي‌تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي‌شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌‌هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.” از شمول اين تعرفه مستثني است.

بند (2):  مبنای صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی ضوابط  و مقررات طرح مصوب و ملاک عمل شهرداری می باشد در هر حال ارتفاع مجاز ‌براي احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهری خواهد بود. (شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید)

بند(3) : صدور هر گونه مجوز در حریم شهر مبنی بر تثبیت کاربری منوط به طرح موضوع در کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی استان و موافقت شورای برنامه ریری توسعه استان می باشد .

بند (4)- رعایت قوانین و آیین نامه های اجرایی حفظ اراضی زراعی و باغات الزامی است.( تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ اراضی زراعی و باغات).

درمواردی که مالکین صرفادرخواست احداث دیواردرملک خود دارند یاسطح اشغال بنای احداثی کمتر از 30درصدمساحت عرصه باشد مشمول پرداخت عوارض خواهندشد

L: طول دیوار

ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد .

i=1 : کاربری مسکونی

i=2 : کاربری تجاری

i=3  : کاربری اداری

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری مربوطه

.

 

 

با استنادتبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

تعرفه شماره 5- تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (کاربری مسکونی و سایر کاربربها به غیر از تجاری و اداری))

 

 

ردیف ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ماخذ و نحوه

محاسبه عوارض (متر مربع)

توضيحات
1 تغییر ضوابط و افرایش سطح اشغال و تراکم در کاربری مسکونی بند (1): بند (1): املاکی که بر اساس تغییر طرح های مصوب شهری، رای کمیسیون ماده 5 تغییر ضابطه و افزایش سطح اشغال و تراکم شامل این عوارض می گردند.

بند(2) : این عوارض صرفا برای افزایش تراکم و سطح اشغال در کاربری مسکونی از طریق مراجع ذیصلاح می باشد.

بند (3) : عوارض زیربنای مازاد پروانه صادره یا بدون پروانه درصورت رای ابقادرکمیسیون ماده100قانون شهرداریها براساس همین عناوین محاسبه میگردد.

بند (4): عوارض زیربنای مازاد پروانه صادره یا بدون پروانه درصورت رای ابقادرکمیسیون ماده100قانون شهرداریها براساس همین عناوین محاسبه میگردد.

 

S :  مساحت افزایش یافته بر اساس افرایش تراکم و سطح اشغال

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری مسکونی

: ضریب معابر مسکونی مصوب شورا می باشد.

 

 

مستندات قانونی: تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 6- عوارض تراکم نا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (کاربری غیر مسکونی(

الف ) تجاری

 

ردیف ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ماخذ و نحوه

محاسبه عوارض (متر مربع)

توضيحات
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر ضوابط و افرایش سطح اشغال و تراکم در کاربری تجاری بند (1): بند (1): املاکی که بر اساس تغییر طرح های مصوب شهری، رای کمیسیون ماده 5 تغییر ضابطه و افزایش سطح اشغال و تراکم شامل این عوارض می گردند.

بند(2) : این عوارض صرفا برای افزایش تراکم و سطح اشغال در کاربری تجاری  از طریق مراجع ذیصلاح می باشد.

بند (3) : این عوارض شامل املا کی میشود که بیش از 70درصد عرصه ساخت نمایند

4-فضای پارکینگ که مالک موظف  به اجرای آن می باشد جزء تراکم  محسوب نمی شود

بند (5): عوارض زیربنای مازاد پروانه صادره یا بدون پروانه درصورت رای ابقادرکمیسیون ماده100قانون شهرداریها براساس همین عناوین محاسبه میگردد.

 

 

S :  مساحت افزایش یافته بر اساس افرایش تراکم و سطح اشغال

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری تجاری

: ضریب معابر تجاری مصوب شورا می باشد.

 

 

 

مستندات قانونی: تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

ب) اداری

ردیف ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ماخذ و نحوه

محاسبه عوارض (متر مربع)

توضيحات
1 تغییر ضوابط و افرایش سطح اشغال و تراکم در کاربری تجاری بند (1): بند (1): املاکی که بر اساس تغییر طرح های مصوب شهری، رای کمیسیون ماده 5 تغییر ضابطه و افزایش سطح اشغال و تراکم شامل این عوارض می گردند.

بند(2) : این عوارض صرفا برای افزایش تراکم و سطح اشغال در کاربری اداری از طریق مراجع ذیصلاح می باشد.

بند (3) : عوارض زیربنای مازاد پروانه صادره یا بدون پروانه درصورت رای ابقادرکمیسیون ماده100قانون شهرداریها براساس همین عناوین محاسبه میگردد.

 

S :  مساحت افزایش یافته بر اساس افرایش تراکم و سطح اشغال

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری تجاری

: ضریب معابر اداری مصوب شورا می باشد.

 

 

 

مستندات قانونی: تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

تعرفه شماره 7- عوارض بالکن و پيش‌آمدگي

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (متر مربع) توضيحات
عوارض پيش‌آمدگي مشرف به معابر بند (1)‌: در صورتي‌كه پيش‌آمدگي در معبر عمومي، به‌صورت روبسته و زير‌بناي مفيد مورد استفاده واحد‌هاي مسكوني و غیر مسکونی قرار گيرد، علاوه بر اين‌كه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع پيش‌آمدگي برابر این تعرفه مشروط بر اين‌كه از  قيمت روز زمين تجاوز ننمايد، از متقاضيان وصول خواهد گرديد.

بند(2): چنانچه پيش‌آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به‌صورت سايه‌بان مورد استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود.  

بند(3):در پيشامدگي ها رعايت حريم شبكه برق و ساير تاسيسات شهري توسط اداره ذي ربط الزامي مي باشد.

بند(4):رعايت حريم تاسيسات و اصول فني و شهرسازي ، سيما و منظر شهري الزامي است.

ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد .

i=1 : کاربری مسکونی

i=2 : کاربری تجاری

i=3  : کاربری اداری

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری مربوطه

 

1 رو باز 4*  *p
2 رو بسته 5.5*  *p
عوارض پيش‌آمدگي مشرف به حیاط
4 رو باز  *p
5 رو بسته 3*  *p
     
با استنادتبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 8 – عوارض صدور پروانه ساختمانی (مستحدثات واقع در محوطه املاک(

 

ردیف نوع زیر بنا نحوه محاسبه در کاربری مسکونی توضیحات
1

 

استخر روباز ( خارج از اعیانی

آلاچیق و سایبان

گلخانه

پارکینگ مسقف

 

 

 

 بند (1):

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری مسکونی

ضریب معابر مصوب شورا می باشد.

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری مسکونی

مساحتs=

با استنادتبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  (متر مربع) توضيحات
نوع کاربری امتیاز
1 تجاری 60 ∆*4  *p بند (1)‌: ∆: عبارت اند از تفاضل امتیاز کاربری مورد نظر ذینفع با کاربری فعلی ملک مطابق طرح مصوب شهری بر اساس امتیازات درج شده در این تعرفه.

بند (2):  املاكي كه بر اساس طرح‌‌هاي مصوب شهري یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5‌، مطابق عناوین قید شده در تعرفه ارزش افزوده تغییر کاربری یابند مشمول  پرداخت عوارض این تعرفه خواهند شد.

بند (3)‌: در راستـای تعادل بخـشی سـرانه ها و رعـایت  دستورالعمل مصوبه ی مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری در صورت درخواست ذینفع مبنی بر تغییر از سایر کاربری ها به کاربری مسکونی و موافقت مراجع ذیصلاح قانونی عوارضی به میزان 20*p  اخذ گردد.

بند (4): نحوه محاسبه عوارض این بند از تعرفه برای اراضی با مساحت های مختلف به شکل زیر است:

الف) اراضی کمتر و مساوی 300 مترمربع: 100% عوارض موضوع این بند

ب) اراضی کمتر و مساوی 500 مترمربع: 300 مترمربع اول 100% و مازاد بر آن 80% عوارض موضوع این بند

ج) اراضی بیشتر از 500 مترمربع: 300 مترمربع اول 100% و 200 مترمربع دوم 80% و مازاد بر آن 70% عوارض موضوع این بند

بند (5): هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 367-381 مورخ 8/3/97 و شماره 1237 مورخ 19/4/97 و شماره 1308 مورخ 9/5/97 و شماره 1310 مورخ  9/5/97 وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است.

جهت  تبدیل یک واحد به چندواحد: الف تجاری مساحت اعیانی6p*به علاوه هزینه تامین پارکینگ عمومی  به  مساحت 25 مترمربع باقیمت کارشناس رسمی دادگستری رای هر واحد

ب:واحد مسکونی*2p مساحت اعیانی  به علاوه  هزینه تامین پارکینگ عمومی شهر به  مساحت 25 مترمربع باقیمت کارشناس رسمی دادگستری برای هر واحد اضافی

   P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری  معابر

 توضیحا تعیین کاربری معادل تغییر کاربری می باشد

 

2 اداری (خصوصی) 50
3 آموزشی، آموزش تحقیقات و فناوری (خصوصی) 45
4 درمانی (خصوصی) 40
5 صنعتی و کارگاهی، تفریحی و توریستی 35
6 ورزشی (خصوصی)، حمل و نقل و انبارداری 30
7 مسکونی 20
8 سایر کاربری ها       10
با استنادتبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

تعرفه شماره 9 – عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 10 – عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  (متر مربع) توضيحات
نوع کاربری H
1 تجاری 60 ∆*4  *p بند (1)‌: ∆: عبارت اند از تفاضل H کاربری مورد نظر ذینفع با کاربری فعلی ملک مطابق طرح مصوب شهری بر اساس امتیازات درج شده در این تعرفه.

بند (1)‌: H: عبارت اند از امتیاز کاربری مورد نظر ذینفع با کاربری فعلی ملک مطابق طرح مصوب شهری بر اساس امتیازات درج شده در این تعرفه.

بند (2):  املاكي كه بر اساس طرح‌‌هاي مصوب شهري یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5‌، مطابق عناوین قید شده در تعرفه ارزش افزوده تغییر کاربری یابند مشمول  پرداخت عوارض این تعرفه خواهند شد.

بند (3)‌: در راستـای تعادل بخـشی سـرانه ها و رعـایت  دستورالعمل مصوبه ی مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری در صورت درخواست ذینفع مبنی بر تغییر از سایر کاربری ها به کاربری مسکونی و موافقت مراجع ذیصلاح قانونی عوارضی به میزان 20*p  اخذ گردد.

بند (4): نحوه محاسبه عوارض این بند از تعرفه برای اراضی با مساحت های مختلف به شکل زیر است:

الف) اراضی کمتر و مساوی 300 مترمربع: 100% عوارض موضوع این بند

ب) اراضی کمتر و مساوی 500 مترمربع: 300 مترمربع اول 100% و مازاد بر آن 80% عوارض موضوع این بند

ج) اراضی بیشتر از 500 مترمربع: 300 مترمربع اول 100% و 200 مترمربع دوم 80% و مازاد بر آن 70% عوارض موضوع این بند

بند (5): هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 367-381 مورخ 8/3/97 و شماره 1237 مورخ 19/4/97 و شماره 1308 مورخ 9/5/97 و شماره 1310 مورخ  9/5/97 وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است.

ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد .

i=1 : کاربری مسکونی

i=2 : کاربری تجاری

i=3  : کاربری اداری

  P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری  معابر

 

   

 

2 اداری (خصوصی) 50
3 آموزشی، آموزش تحقیقات و فناوری (خصوصی) 45
4 درمانی (خصوصی) 40
5 صنعتی و کارگاهی، تفریحی و توریستی 35
6 ورزشی (خصوصی)، حمل و نقل و انبارداری 30
7 مسکونی 20
8 سایر کاربری ها       10
با استنادتبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

تعرفه شماره 11- عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیایی ملک و مساحت ملک(به استثنای مشاغلی که توسط دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از انها خلاف قوانین و مقررات تشخیص داده شده است)

الف-مشاغل مشمول قانون نظام صنفی موجود در شهر:

ماده واحده:با توجه به دادنامه های شماره 355مورخ 1/ 3/ 97 و شماره 933 الی 935 مورخ 12/ 4/ 97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال  عوارض شغلی  به شهرداری قائمیه اجازه داده میشود که عوارض  مشاغل بر اساس نوع شغل ،محل جغرافیایی ملک و مساحت را به شرح زیر محاسبه و و وصول نماید

      T=(T.+( P*A*M)))*L

 

T.:عوارض پایه براساس جدول پیوست                                                     ضریب طبقات(M)

طبقه ضریب
زیرزمین 60درصد
همکف 100درصد
اول 40درصد
دوم به بالا 30درصد

L:ضریب شغلی براساس جدول پیوست

P: منطقه بندی اداره دارایی

A: ضریب مساحت براساس جدول پیوست

M:ظریب طبقات براساس جدول پیوست

 

                                     

                                      جدول ضریب مساحت واحدهای صنفی (A )                                 

اندازه مساحت ضریب
از حداقل مساحت مورد نیاز تا 100درصد بیشتر 1.2
از 100درصد تا 200درصد بیشتر 1.3
از 200درصد بیشتر 1.4

 

 

 

 

 

 

 

ب-مشاغل غیر مشمول نظام صنفی(مشاغل خاص):

1-عوارض شغلی دفاتر اسناد رسمی :هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1136 مورخ 3/11/96 وضع عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است که برای هر سال مبلغ 10.000.000محاسبه و وصول خواهد شد

2-عوارض شغلی پزشکان و حرف وابسته:بر اساس آخرین آراء دیوان عدالت اداری به شماره 10255 مورخ 20/8/97 عوارض شغلی از مطب پزشکان و مشاغل پزشکی اعم از داروخانه ها ، پزشکان متخص و عمومی، دندانپزشکان ، تزریقات و پانسمان ، درمانگاهها، رادیولوزی و سونوگرافی و نظایر آن  مغایر قانون و مصوبات شورای اسلامی شهر نمیباشد و طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وضایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهربراساس این تعرفه قابل وصول میباشد که به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شد

گروه 1 : آزمایشگاهها و رادیولوژی ها و نظایر برای هر سال 10.000.000،ریال

گروه 2: پزشک متخصص،داروخانه ها،دندانپزشکان،چشم پزشکان ومشاغل مشابه هرسال 10.000.000ریال

گروه 3 : کارشناسان نظام پزشکی و پزشکی قانونی،پزشکان عمومی،شنوایی سنجی و بینایی سنجی،مامایی و برای هر سال 7.000.000ریال

 

 

 

 

 

3-عوارض شغلی بانکها:براساس آخرین آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 1033 مورخ 12/ 10/ 1396 و  1052مورخ 19/10/1396  ، كليه بانكها و شعباتشان ، دستگاههاي خودپرداز،صندوقهاي قرض الحسنه ، موسسات مالي – اعتباري و نظاير آن موجود در سطح شهر نيز با توجه به فعاليت تجاری  كه دارند  و اینکه از پرداخت مالیات معاف میباشند ، نيز مشمول عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل ،محل جغرافیایی ملک و مساحت ملک  ميگردند که از هر شعبه برای هر سال به شرح زیر محاسبه و وصول خواهد شد:

 

                                  1-تا مساحت 50 متر مربع                                          14.000.000ریال

                         2-از50 متر مربع تا100 مترمربع                                 28.000.000ریال                    

                          3-از100 متر مربع به بالا                                            35.000.000ریال

– عوارض شغلی دفاتر وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری  :باستناد رای شماره 2239 مورخ 12/ 9/ 1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از دفاتر وکلا وکارشناسان حقوقی مغایر قانون نمیباشد و بر اساس تعرفه زیر محاسبه و ووصل خواهد شد

                           1-تا مساحت25 متر مربع                                     8.000.000  (ریال) 

  1.            از25 متر مربع تا 50مترمربع                             9.000.000 (ریال) 
  2.          از50متر مربع به بالا                                        11.000.000(ریال) 
  3.         طبقه اول 80% و طبقه دوم به بالا 60 درصد موارد 1تا3 محاسبه خواهد شد

تبصره1-چنانچه مشاغلی مشمول یا غیر مشمول قانون نظام صنفی در شهر موجود باشد بگونه ای که در این تعرفه عنوان نشده باشد ،عوارض مربوط به آن با تشخیص شهرداری و حتی الامکان براساس نزدیکترین مشاغل قید شده در این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.                                      تبصره2-درصورت بدهی سنوات گذشته، ماخذ محاسبه عوارض به نرخ روز  و  براساس سال جاری زمان پرداخت خواهد بود

 از جایگاههای سی ان جی وپمپ بنزینها به ازاء هردیسپنسر یک عوارض سالانه شغلی دریافت شود.

محله های درجه دو 80درصد وتجاریهای محله ای درون کوچه ها60درصد پرداخت نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره12- عوارض بر تبليغات محيطي

 

رديف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
1 صدور مجوز نصب تابلو‌هاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي به ازای هر ‌متر‌مربع 10%* بند (1)‌: دادنامه های شماره 153 مورخ 26/2/96 و شماره 551 مورخ 20/8/92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.

بند (2): به استناد بند 27 ماده 55  و ماده 92 قانون شهرداری و بند 25 ماده 80 قانون شورا‌ها و همچنین نامه شماره 24836 مورخ 24/5/97 معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری های کشور این عوارض قابل وصول است.

بند (3): وصول این عوارض  شامل ادارات دولتي و بیمارستان‌های دولتی نخواهد شد.

بند (4)‌: عوارض  صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است.

بند (5)‌: کلیه مالکین تابلو‌هاي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری تابلو‌هاي تبلیغاتی فاقد مجوز با اعلام کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.

بند (6)‌: تابلو‌هايي كه صرفاً ‌براي معرفي اماكن مربوطه و ‌براي اطلاع‌رساني مطابق با استاندارد متراژ A*B مي‌باشد از پرداخت عوارض  ساليانه معاف است.

تبصره: منظور از ضریب A ارتفاع مجاز تابلو بر سر در ملک که نهایتا یک متر می باشد و منظور از ضریب B عرض ملک مورد نظر می باشد.

S:مساحت تابلو

: ضریب معابرتجاری مصوب شورا می باشد.

 

2 عوارض سالیانه تابلو‌هاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي (‌متر‌مربع) 2*
3 نصب بیل‌برد (‌متر‌مربع)ماهیانه * 50%
4 نصب پلاکارد ماهیانه با مجوز شهرداری
5 دیوار نویسی با مجوز شهرداری ماهیانه k
6 نصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداری ماهیانه 50%*
7 تابلو‌هاي پزشكان (ساليانه) مازاد بر تعرفه مصوب
مستندات قانونی: با استنادتبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 13- عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات و تجهیزات شهری

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترمربع) توضيحات
1 تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب‌، پست ترانسفورماتور‌، پست گاز‌، پست مخابرات‌، تصفيه خانه‌‌هاي آب و فاضلاب‌، دكل‌‌هاي برق و مخابرات (BTS) و كليه دكل‌‌هاي ارتباطي، كيوسك تلفن و غیره به ازای هر ‌متر‌مربع بند (1): دادنامه های شماره 888 الی 889 مورخ 14/9/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.

این عوارض فقط یک بار هنگام صدور مجوز وصول میگردد.

S:مساحت

تأسیساتشهری دكل

 هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها، پستهاي مخابراتي

H:ارتفاع دکل میباشد

P : ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن برای کاربری  معابر

مستندات قانونی: بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی و دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 14 – عوارض سطح شهر

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
1 عوارض سطح شهر )مساحت عرصه+اعیان P*1.5%*( بند (1): به استناد ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 شهرداری‌هائی که ممیزی املاک انجام داده‌اند مشمول وصول عوارض نوسازی می‌گردند اما تا زمان انجام ممیزی املاک و اخذ مجوز وصول عوارض نوسازی از مراجع قانونی، شهرداری می تواند عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح ماخذ، وصول نماید.

بند(2): این عوارض بصورت سالیانه و در زمان تشخیص شهرداری یا در هنگام مراجعه مؤدی به شهرداری جهت انجام هر گونه فعالیت یا اخذ هر گونه مجوز و پاسخ استعلام و … قابل وصول خواهد بود.

مستندات قانونی: بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی و تبصره 3 ماده 2 و  ماده 3 قانون نوسازی و عمران شهری‌ – مصوب 7/9/1347 با اصلاحات‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 15 – عوارض قطع اشجار

 

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض(ریال) توضيحات
1 عوارض قطع اشجار K*B*N

 

بند(1): رعایت مفاد آیین‌نامه (قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 15/02/1389 مصوب شورای عالی استانها) ضروری می‌باشد برای محاسبه عوارض فوق از فرمول ذیل استفاده می‌گردد.

بند(2): ضرایب:

 B: بن درخت که عبارتست از محیط درخت از محل رستنگاه زمین یا نقطه تماس زمین با تنه درخت می باشد در صورتیکه یک درخت چند تنه داشته باشد محیط قطورترین تنه درخت مبنای محاسبه عوارض قرار میگیرد.

K=25: ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر.

N : نوع درخت که بشرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف نوع درخت ضریب درخت
1 درخت مثمر 10000
2 خرما 10000
3 کاج 7000
5 سرو 7000
6 درخت غیر مثمر 5000

بند(3): در صورت تقاضای ذینفع جهت  قطع درخت پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 7 ایین نامه اجرایی ماده 1 (قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 15/02/1389 مصوب شورای عالی استانها ) و رای قطعی مبنی بر قطع درخت ذینفع مکلف به پرداخت 70درصد عوارض موضوع تعرفه و کاشت تعدادی درخت که حداقل از 4 اصله کمتر نمی باشد جایگزین در همان مکان یا مکان های دیگر شهر به صلاحدید  کمیسیون ماده 7 می باشد.

مستندات قانونی: بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 16 – عوارض ارزش ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری

ماده واحده

 با استناد به نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 02/05/1395 جلسه مورخ 23/04/1395 فقهای معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره200/37605/210/9000 مورخ 12/03/1394 دیوان عدالت اداری، که طی آن “جعل عوارض بر حق تشرف یا مشرفیت را مخالف شرع اعلام نکرده است و بنابراین مصوبات وضع عوارض ارزش ناشی از اجرای طرحهای عمران شهرییا حق تشرف توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد”.  بنابراین با استناد به بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، از مالکین کلیه اراضی املاک  بر گذرهای توسعه، اصلاحی و تعریضی واقع شده یا می شوند معادل 20 درصد ارزش عرصه باقی مانده با عنوان عوارض برحق مشرفیت دریافت می گردد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا پایان کار و … از مالکان یا ذینفعان وصول می گردد.

تعاریف

اصلاح معابر:  به گذرهایی اطلاق می شود که در اثر مطالعات ترافیکی یا طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.

تعریضی:  به گذرهایی اطلاق می گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرحهای  مصوب شهری و ساماندهی، مشمول عقب نشینی می گردند.

 توسعه و احداثی: معبرهایی که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافتهایی که قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای به معابر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می گردند.

تبصره 1: موضوع ماده واحده در صورت داشتن مورد مسیر، به میزان 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد 20 درصد باقیمانده پس از کسر متراژ مورد مسیر در فرمول زیر به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ میگردد:

A : عرض معابر بر اساس طرح

B : عرض معبر قبل از هرگونه تغییر

ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد .

i=1 : کاربری مسکونی

i=2 : کاربری تجاری

i=3  : کاربری اداری

 

تبصره 2: املاکی که بدون داشتن تغییر و مورد مسیر، در بر گذرهای توسعه ای و تعریضی قرار می گیرند، پس از اجرای طرح به میزان 20 درصد مساحت ملک مشمول عوارض ارزش ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری به ازای هر متر مربع  10   می گردد.

ضریب معابر مصوب شورا برای هر کاربری می باشد .

i=1 : کاربری مسکونی

i=2 : کاربری تجاری

i=3  : کاربری اداری

تبصره 3: به جهت کمک به مالکان املاکی که قسمتی از ملک آن ها در مسیر قرار می گیرد و عوارض آن طبق تبصره 1 محاسبه می شود، در صورت عدم مطالبه غرامت مورد مسیر در هنگام صدور مجوز احداث ساختمان چنانچه از نظر ضوابط شهرسازی امکان پذیر باشد، جهت محاسبه و اخذ عوارض تراکم، مساحت اولیه ملک ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 4: برای آندسته از املاک موضوع ماده واحده که بیش از 20 درصد باقیمانده ملک، مورد مسیر واقع می شود، نسبت به مورد مسیر مازاد بر 20 درصد باقی مانده ملک، غرامت آن برابر قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک (نظر هیأت کارشناسی) اقدام می گردد.

تبصره 5 : عوارض ارزش ناشی از اجرای طرحهای عمران شهریاملاک موضوع ماده واحده که مورد مسیر دارند چنان چه نسبت به گذر توسعه ای، اصلاحی و تعریضی بر و مشرفیت داشته باشد، حداکثر تا عمق 100 متر خواهد بود که جهت 30 متر عمق اول آن، معادل فرمول تبصره 1 و برای 70 متر مابقی آن 70 درصد فرمول تبصره 1 عوارض اخذ می گردد.

تبصره 6: عوارض ارزش ناشی از اجرای طرحهای عمران شهریاملاک شهر که فاقد مورد مسیر می باشد، حداکثر به عمق 100 متر خواهد بود که جهت 30 متر عمق اول بر اساس فرمول تبصره 2 و برای 70 متر مابقی آن 50 درصد فرمول تبصره 2 اخذ میگردد.

تبصره7: در خصوص گذرهایی که در اثر طرح های توسعه ای، اصلاحی و یا تعریضی عرض آن ها تا حداکثر 12 متر گردد و همچنین تعریض پیاده رو های جلو املاک مشمول عوارض برحق مشرفیت نمی شود؛ لیکن چنانچه مالکان یا ذینفعان غرامت مورد مسیر خود را مطالبه نمایند، عوارض برحق مشرفیت طبق تباصر1 و2 و5 و 6 محاسبه خواهد شد.

تبصره8: شهرداری ‌مکلف ‌است‌ پس ‌از ‌اجرای ‌قطعی‌ طرح،‌ عوارض ارزش ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری‌اراضی‌ و‌ املاک ‌متعلق‌ به ‌اشخاص‌ حقوقی‌(حقوق ‌عمومی)‌ را ‌که‌ تا آن‌ زمان‌ اقدام‌ پرداخت ‌عوارض ‌خود ‌ننموده اند، تعیین ‌و ‌برابر ‌مقررات ‌نسبت ‌به‌ وصول ‌آن ‌اقدام‌ نماید.

تبصره9: کلیه‌ اراضی‌ و‌ املاک‌‌که ‌از‌ طریق‌ دادگستری‌ شهرداری‌ محکوم‌ به‌ پرداخت‌ غرامت ‌مورد‌ مسیر‌ برابر ‌قیمت‌ کارشناس‌ رسمی‌ می‌باشد‌، عوارض ارزش ناشی از اجرای طرحهای عمران شهریبراساس20 درصد باقیمانده‌ اراضی ‌به‌ قیمت‌ کارشناسی ‌مورد ‌مطالبه‌ مالک ‌(طبق‌ مبلغ تعیین‌ شده‌ غرامت‌ مقدار ‌مورد‌ مسیر) ‌اخذ خواهد‌ گردید.

تبصره10: قیمت‌ منطقه‌ بندی‌ برای ‌محاسبه ‌بر حق ‌مشرفیت ‌املاک‌ می بایست‌ از ‌بر ‌ضلعی ‌در ‌نظر گرفته ‌شود که ‌دارای ‌توسعه، ‌اصلاح، ‌تعریض ‌و ‌احداث ‌می باشد ‌و ‌املاکی ‌که ‌از ‌2 یا ‌چند‌ جهت‌ توسعه،‌ اصلاح،‌ تعریض ‌و ‌احداث‌ می گردند، ‌ملاک ‌قیمت‌ منطقه ‌بندی‌ آن‌ قیمتی ‌خواهد‌ بود‌ که‌ دارای ‌ارزش ‌بیشتری‌ است.

تبصره11: عرض‌ گذرهای ‌تا 16 متر ‌و ‌تعریض ‌پیاده‌روهای‌ جلوی ‌املاک ‌‌طرحهای ‌فرهنگی،‌ آموزشی،‌ورزشی، مذهبی،‌ بهداشتی ‌و ‌فضای‌ سبز ‌مشمول‌ عوارض ارزش ناشی از اجرای طرحهای عمران شهرینمی شود؛ لیکن‌ چنانچه ‌مالکان ‌یا‌ ذینفعان ‌غرامت‌ مورد ‌مسیر‌ خود‌ را‌ مطالبه‌ نمایند،‌ عوارض ارزش ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری‌طبق ‌تبصره‌  1 ‌محاسبه‌ و ‌اخذ ‌خواهد‌ شد.

تبصره 12 : عوارض‌ موصوف‌ صرفاً‌ برای ‌یک ‌بار ‌و‌ چنانچه ‌توسعه،‌اصلاح‌ و ‌تعریضی نسبت ‌به‌ عرض‌ گذر‌ مندرج ‌در‌ پروانه‌ یا ‌پایانکار‌ صورت‌ گرفته ‌شود، مشمول‌خواهد ‌شد.

تبصره 13: درآمد‌ حاصل‌ از ‌عوارض ‌موصوف می بایست ‌بصورت‌ صد در صد‌ جهت‌ تملک‌ اراضی ‌مورد‌ مسیر ‌هزینه‌ گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره17- عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه

 

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضيحات
1 عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه 4 درصد عوارضات صدور پروانه

 

 

تبصره (1) : این عوارض هنگام صدور پروانه و پایان کار، عدم خلاف و …توسط شهرداری محاسبه و اخذ می گردد می گردد.وصددرصدآن جهت توسعه آتش نشانی هزینه گردد

 

با استنادتبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره 18- عوارض تمدید پروانه ساختمانی

 

ردیف طبقه بندی موضوعی پایه های وضع عوارض محلی شرح عنوان شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول توضیحات
مستحدثات عوارض تمدید پروانه ساختمانی درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی بند(1) : در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد پروانه تمدید میگردد .

بند(2) : عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم حداکثر 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می شود . اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد.

بند(3): اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد ، علیرغم مغایرت با طرح های توسعه شهری طبق این تعرفه تمدید می گردد .

بند(4): املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند .

با استنادتبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره19- عوارض تجدید پروانه ساختمانی

 

ردیف طبقه بندی موضوعی پایه های وضع عوارض محلی شرح عنوان شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول توضیحات
مستحدثات عوارض تجدید پروانه ساختمانی طبق ضوابط هر یک از عناوین مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی محاسبه می شود

 

بند(1) :در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد در صورتی که ضوابط طرح های توسعه شهری تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد ، صرفاً در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می گردد . در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می گردد.

لازم به توضیح است در مواردی که مودی درخواست اصلاح پروانه ساختمانی را داشته باشد صرفاً عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می گردد .

با استنادتبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

تعرفه شماره 20-  عوارض تردد وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع

 

رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه توضيحات
1 عوارض تردد وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع  

700.000

بارهای  ترافیکی  به ازای هربار 30.000.000ریال

 

 

با استنادتبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور، دستورالعمل اجرای موضوع  تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور و  بند 16 ماده 80  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحیه های بعدی

 

 

 

1-ضریب شورای شهر جهت محاسبه زیربناهای مسکونی و آموزشی وآموزش وتحقیقات فناوری و……….

ردیف

شماره بلوک

نوع 

کاربری

K1معابربا

عرض بالای 20متر

K1معابر با

عرض14ت20متر

K1معابر با

عرض کمتراز14متر

1

1و2و12

مسکونی

K1=15.2

K1=7

K1=5.6

2

3,4,8,14

مسکونی

K1=15.2

K1=4.2

K1=3.5

2

5,6,11

مسکونی

K1=15.2

K1=7

K1=6.3

4

10,15

مسکونی

K1=15.1

K1=9.6

K1=7.6

5

13,7و3

مسکونی

K1=14.5

K1=5.5

K1=4.2

6

9

مسکونی

K1=24

K1=17

K1=14

 

2 ضریب شورای شهر جهت محاسبه زیربناهای تجاری

 

ردیف شماره بلوک نوع 

کاربری

K2معابربا

عرض بالای 20متر

K2معابر با

عرض14تا20متر

K2معابر با

عرض کمتراز14متر

1 4وو14 تجاری K2=23.6 K2=7.7 K2=7.7
2 8و13 تجاری K2=23.7 K2=10.5 K2=7.7
3 2و3و6و12 تجاری K2=23.5 K2=13.8 K2=10.3
4 5و11 تجاری K2=23.5 K2=18 K2=16.7
5 10و15 تجاری K2=22.5 K2=21.2 K2=17.2
6 9 تجاری K2=33 K2=30.2 K2=15.1
7 1 تجاری K2=27.6 K2=16.2 K2=19.5

 

 

 

 

 

 

 

3-ضریب شورای شهر جهت محاسبه زیربناهای اداری

ردیف شماره بلوک نوع 

کاربری

K3معابربا

عرض بالای 20متر

K3معابر با

عرض14تا20متر

K3معابر با

عرض کمتراز14متر

1 1و2و12 اداری K=14.1 K=7.7 K=5.8
2 3و7و8 و13 اداری K=14.2 K=5.8 K=4.2
3 4و14 اداری K=15.7 K=4.5 K=4.3
4 9 اداری K=24.5 K=16.5 K=13
5 10و11و15و5 اداری K=14 K=9.7 K=7.8
6 6 اداری K=14.1 K=8.3 K=5.8

 

 

 

 

جدول عوارض پایه مشاغل

رديف عنوان تعرفه عوارض  

عوارض پایه سال1402

Lضریب شغلی

 

توضيحات
عوارض ساليانه محل كسب براي مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي

*بنگاه های معاملاتی از هر نوع با تزئینات اتومبیل

*آهن فروشی ها، کاشی وسرامیک فروشی، فرش وموکت فروشیها، ابزار فروشی ها و موبایل فروشی ها

*فروشندگان پوشاک جزء ، پارچه فروشی،  خیاطی (زنانه و مردانه) ، لباس کرایه ، خرازی، پرده دوزی، سیسمونی ، کیف و کفش فروشها

*آرایشگری زنانه

 

ارایشگاه مردانه وکتاب فروشی

 

*خشکشویی ،نقره وبدلیجات فروشی، تعمیر وفروش ساعت

 

*شیشه بری ها، وسایل بنایی و ساختمانی ، سنگبری ها،  لاستیک فروشها

*قنادی و کافه قنادی، نانوایی ها از هر نوع

 

*طلا و جواهر فروشی

 

*کارگاه بلوک زنی، سیمان فروشی

*قهوه خانه و چای خانه، کبابی ، جگرکی ،کله پزی ، آش وحلیم فروشی ها

 

*کارواش ،برق صنعتی ،جوشکاری درب وپنجره ،تانکر سازی و سقف کاذب ولوله فروشی هاوغیره

 

*تعمیرگاه از هر نوع ،تعویض روغنی ،میکانیک رادیاتور ، جوشکاری اتومبیل و سایر شغلهای مرتبط با اتومبیل. لوازم یدکی فروشها

 

*خشکبار فروشی، میوه و تربار فروشی، تشک دوزی  ، ،لبنیات وسوپر مارکتهاوقصابی ومرغ فروشی

 

*عطاری ،فروش ادوات گیاهی،

 

*عمده فروشی ها از هر صنف

 

*بستنی وآبمیوه فروش ها

 

 

عوارض  سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی براي مشاغل غیرمشمول قانون نظام صنفی

*بانک‌ها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی اعتباری، قرض‌الحسنه‌ها، موسسات حسابرسی، موسسات حقوقی، نمایندگی دفاتر بیمه‌ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابه

 

*جایگاه سوخت (بنزین، گاز، نفت گاز)، جایگاه سیلندر پرکنی گاز

 

*آموزشگاه‌های زبان، کنکور، مهارت‌آموزی و موارد مشابه

*حق‌التوزین (باسکول‌ها)

 

*آموزشگاه‌های رانندگی

 

*پیمانکاران اجرای پروژه‌های عمرانی، ابنیه، مطالعاتی، ساخت‌و‌ساز، جمع‌آوری زباله، فضای سبز و هر قراردادی که مشمول بیمه باشد.

*باشگاه و آموزشگاه‌های ورزشی، هنری، نقاشی، موسیقی، خیاطی و موارد مشابه

 

*دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستی و موارد مشابه

 

*بنگاه‌های باربری، دفاتر باربری

 

*تالارهای پذیرایی، هتل‌ها، متل‌ها، هتل آپارتمان‌ها

*رستوران‌ها، کترینگ‌ها، فروش غذا

 

*استخرهای شنا عمومی

 

*دفاتر تاکسی‌ها وتاکسی های اینترنتی

 

*شرکت‌های تایپ‌ و تکثیر، چاپخانه‌ها، انتشارات آتلیه،عکاسی  موارد مشابه

 

*نمایشگاه‌های فصلی

 

* لوازم صوتی، تصویری و خانگی و مواردمشابه

 

*شرکت‌ها و نمایندگی‌های انواع خودرو خارجی و ایرانی

 

*شرکت‌ها و نمایندگی‌های فروش بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس

 

*دفاتر شرکت‌های بازرگانی، تجاری، تولیدی، خدماتی،

 

*تعاونی‌های توزیع، مصرف ادارات و سازمان‌ها و بخش خصوصی

 

*شرکت‌ها و موسسات تبلیغی، سینما‌ها، تئاترها

 

*مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی

 

*دفاتر شرکت‌ها و موسسات سیاحتی و جهانگردی، زیارتی*دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه

 

*مهدکودک‌ها، پانسیون‌ها و…

 

*دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی

 

*  مطب پزشکان، داروخانه‌ها، کلینیک‌ها و مراکز بهداشتی و آزمایشگاه‌ها

 

*کلینیک‌های دامپزشکی، آمبولانس خصوصی و..

*موسسات فیزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش اندام، رادیولوژی و…

 

*دفاتر اسناد رسمی – دفاتر وکلای دادگستری

 

*خدمات خودپرداز بانک

*مشاغل فعالان اقتصادی دیگر با

تشخیص شهرداری

 

 

 

5000000

 

 

5000000

 

5000000

 

5.000.000

 

5000000

 

2500000

 

3500000

 

 

5000000

 

4500000

 

6000000

 

5000000

 

3000000

 

 

5000000

 

 

 

5000000

 

 

 

 

 

5000000

 

 

2500000

 

 

5000.000

 

5000000

 

 

 

 

 

 

5000000

 

 

 

 

2500000

 

2500000

 

3500000

 

3500000

 

 

4500000

 

 

 

2500000

 

3500000

 

 

1درصدبارنامه ها

 

به ازای هر اتاق سالیانه600000

 

5000000

 

4500000

 

2500000

 

2500000

 

35000000

 

 

3500000

 

 

4500000

 

 

4500000

 

 

4500000

 

 

4000000

 

 

4500000

 

2000000

 

 

2500000

 

 

2000000

 

4500000

 

6000000

 

 

6000000

 

3500000

 

 

4500000

 

 

2000000

 

 

 

 

1.2

 

 

1.2

 

1.2

 

1.2

 

1.2

 

1

 

1

 

1.2

 

1.2

 

1.2

 

1.2

 

1

 

1.2

 

 

 

1.2

 

 

 

 

1.2

 

 

1.2

 

 

1.2

 

1.2

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1.2

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1.2

 

1.2

 

1

 

1

 

1.2

 

 

1.2

 

 

1.2

 

 

1

 

 

1

 

 

1.2

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1.2

 

 

1.2

 

 

1.2

 

1.2

 

 

1

بند(1): لیست مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی موضوع  ردیف یک تعرفه مطابق مشاغل تعریف شده اصناف می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند(2): مشاغل موضوع ردیف 2 عوارض به شرح ذیل می باشند:

بند (2): دادنامه های شماره 355 مورخ 1/3/97 و شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.

بند (8): هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 113 مورخ 29/2/87 و شماره 1033 مورخ 12/10/96 و شماره 1052 مورخ  19/10/96 اداری وضع عوارض کسب و پیشه(عوارض محلی) از بانکهای دولتی، خصوصی، صتدوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است.

بند (9): هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1136 مورخ 3/11/96 وضع عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است.

مقادیر ذکر شده برای مکانهای میادین وبلواراصلی طبقه همکف میباشد  میباشد سایرمکانهاوطبقات غیرهمکف80%سالانه دریافت میشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهای خدمات شهرداری قائمیه

 

ردیف طبقه بندی موضوعی پایه های وضع عوارض محلی شرح عنوان شاخص ها وترتیبات وصول(مطابق ضوابط نه گانه توضیحات
1 اراضی بهای خدمات آماده سازی در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها هرمتربراساس قیمت تمام شده اعلامی توسط کارشناسان مربوطه
2 مستحدثات بهای خدمات حمل پسماند:مسکونی

بهای خدمات حمل پسماند:غیرمسکونی1

بهای خدمات حمل پسماند:غیرمسکونی2

پژشکان وداروخانه ها و..

زباله های ساختمانی به ازائ هر50متر مترزیربنا

 3.500.000ریال

4.500.000 ریال

5.500.000 ریال

8.000.000 ریال

2.000.000 ریال

غیرمسکونی1-کم زباله

غیرمسکونی2- پرزباله

3 مستحدثات حق انتفاع از بهره برداری موقت نوع کاربری * 5*P*S

مساحت=s

قیمت منطقه بندی دارائی=p

امکان وصول و ثبت عوارض

عدم تامین/کسری پارکینگ

در این کد وجود ندارد

4 تاسیسات بهای خدمات صدور و تمديد مجوز تاکسیرانی 1.500.000ریال
5 تاسیسات بهاي خدمات ناشي از صدور و تمديد پروانه شركت‌ها و ناوگان حمل و نقل بار خودرو زیر3.5تن  2.000.000 ریال

3.5 تا 6 تن   3.000.000 ریال

بالای6تن   4.000.000 ریال

ظرفییت زیر 3.5تن
6 تاسیسات بهای خدمات اتوبوس ، مینی بوس و سایر وسایط نقلیه و حمل و نقل ریلی درون شهری هنگام ارائه خدمت 20درصد قیمت تمام شده
7 تاسیسات بهاي خدمات ناشي از صدور و تمديد پروانه شركت‌ها و ناوگان حمل و نقل مسافر برون شهری ظرفیت تا15نفر1.500.000ریال

16تا27نفر2.000.000 ریال

بالای27نفر3.000.000ریال

هنگام صدور و تمدید مجوز
8 تاسیسات بهای خدمات ايمني و مانیتورینگ آتش نشاني ضریب خطرپذیری * ضریب وقوع طبقه * مساحت و …
9 تاسیسات بهای خدمات حاصل از پارکینگ‌هاي عمومي 15.000ریال* زمان مدت توقف
10 تاسیسات بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل و نقل به پایانه ها و میادین میوه و تره بار 45.000ریال * زمان مدت توقف
11 تاسیسات بهای خدمات آرامستان ها سردخانه هرشبانه روز2.000.000 ریال

آمبولانس داخلی2.000.000 ریال

برونشهری هر کیلومتر90.000ریال

هنگام ارائه خدمت  با اعمال نرخهای ترجیحی برای افراد ناتوان موضوع بند 6 ضوابط
12 فضاهای درون شهری و روستایی بهای خدمات بهره برداری از فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی ماهانه 15.000.000ریال وصول دوره ای (ترجیحا ماهانه) از مشاغل مشمول در قالب قرارداد – کیوسکها و

دکه ها

14 فضاهای درون شهری و روستایی بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری هرمترطول براساس قیمت تمام شده سال1403

طبق نظر کارشناس عمران شهرداری

امکان تعریف زیر کد برای تفکیک و شفافسازی وصولی شرکتهای خدماتی با شهروندان حقیقی و حقوقی وجود دارد
13 فضاهای درون شهری و روستایی بهای خدمات فضاي سبز براساس قرارداد معین از خدمات خاص ارائه شده در مواردی که طی قرارداد مشخص خدمات ارایه می شود ، مصداق دارد
15 فضاهای درون شهری و روستایی بهای خدمات برفضاي اشغال شده جهت نمایشگاهها درمحدوده و حریم شهر به استثناء نمایشگاههای صنایع دستی و فرش 10درصد اجاره واگذاری غرفه     برای یکماه تبصره(1) : متولیان برگزاری نمایشگاههای ادواری،  فصلی و دائمی مکلفند اجاره بهای محل برگزاری نمایشگاه و  غرفه مورد اجاره را از طرف قراردادکسرو به حساب شهرداری واریزنمایند . به شرطیکه از 30.000.000ریال کمتر نباشد.                                                             تبصره (2) : متولیان برگزاری نمایشگاه موظفنددر مهلت حداکثر 10 روز قبل از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه ، عوارض وصولی را به حساب شهرداری واریز و رسید، را به شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه می باشدد
16 فضاهای درون شهری و روستایی بهای خدمات بر فضای اشغال شده جهت بازارچه روز ،هفتگی  و دائم (مکان توسط شهرداری آماده سازی و تحویل گردد برای مساحت 20تا 30متر مربع برای هر ماه 1،500،000ریال
17 فضاهای درون شهری و روستایی بهای خدمات بر فضای اشغال شده جهت بازارچه روز ،هفتگی  و دائم ( صرفا مکان توسط شهرداری تحویل و آماده سازی توسط مودی انجام گردد) بازاء هر ماه ،500،0001.ریال برای هرغرفه
18 دارایی های غیر منقول بهای خدمات مراكز رفاهي ، تفريحي ، فرهنگی ، ورزشی ، اجتماعی و خدماتی هزینه کشتاروحمل  هرراس دام سبک500.000ریال هزینه کشتاروحمل  هرراس دام سنگین800.000  ریال

 

19 فضاهای درون شهری و روستایی بهای خدمات خسارت  به جداول وکانیو- تک لبه- رفوزوسط و…. 1.5برابرقیمت تمام شده سال 1403

 

 

تبصره1: درخصوص بيمارستانها و درمانگاهها و مطب پزشكان كه زباله عفوني دارند موظف میباشند زباله خود را به عادی تبدیل نمایند .

تبصره2 در خصوص صدور هرگونه مجوز جهت برگزاري نمايشگاهها و غرفه هاي فصلي و غيره به استثناء نمايشگاههاي صنايع دستي و سنتي  علاوه بر اينكه  متقاضي مستلزم به انعفاد قرارداد با شهرداري و تنظيم توافقنامه مي باشد به علت ايجاد ترافيك و زباله بيش از حد و توليد آلودگي محيط مكلف به پرداخت  خدمات مديريت پسماند به حساب شهرداري در زمان تنظيم قرارداد به ازاء هر غرفه بر اساس تعرفه تجاری و معادل يك واحد تجاري محاسبه و وصول میگردد.

تبصره3:سالنهاي پذيرايي و برگزاري مراسم عروسي و زيارتي و مهماني هاي خاص علاوه بر عوارض ساليانه ملك مستلزم به پرداخت بهاي خدمات جمع و دفن زباله و مديريت پسماند به ازاء هر مجلس معادل يك واحد تجاري مي باشند.

تبصره4جايگاههاي سوخت نفت, گاز و بنزين چه حقيقي و چه حقوقي نيز به علت آلودگي محيط مكلف به پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند به ازاءهر نازل معادل  يك واحدتجاري

تبصره5:براي ادارات ، سازمانهاو نهادهاي دولتي ،فرهنگي و آموزشي از قبیل (مهد کودك، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اعم از( انتفاعی، شاهد و غیر انتفاعی) آموزشگاههاي کنکور و مؤسسات خصوصی هنرستانها  ،فضاهاي ورزشي ،بانكهاو در مورد زباله های عادی و غیر عفونی بیمارستانها ودرمانگاهها و سایر موارد مشابه و  غيره مساحت تا  100مترمعادل يك واحد تجاري مي باشدو بيش از اين مساحت تا 100متر بعدي به عنوان يك واحد تجاري ديگر محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصر6:در خصوص موارد خارج از شمول اين مصوبه شهرداري ميتواند با انعقاد قراردادو موافقت نامه، هزينه خدمات مدیریت پسماند را با هماهنگي خدمات شهري دريافت نمايد.

تبصره 7:مبنای محاسبه این تعرفه زمان پایانکار یا قابل استفاده و سکونت بودن میباشد

تبصره8:موارد خارج از این تبصره با استعلام به شورا اقدام گردد

 

 

بهای خدمات صدور مجوز حفاری ،لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر :

با توجه به اینکه در اجرای عمران و ابادانی سطح شهرازمصالح و مواد اولیه از قبیل سیمان و ماسه و آسفالت استفاده میگردد  و این امربرای شهرداری هزینه در بر دارد .لذا با توجه به براورد بهای خدمات فوق به شرح زیر از هر محلی که در محدوده شهری واقع گردیده وصول خواهد شد

1-ترميم و حفاري و لكه گيري:مطابق با فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهري در هر سال محاسبه و وصول شود.

2-بهای خدمات عمران و آسفالت ، كانيوگذاري ، موزائيك فرش و جدول گذاری، همچنین ترمیم و روکش آسفالت : بابت عوارض عمران و آبادانی به ازاء هرمترزیرسازی 2.500.000ریال وموزایک فرش وکانیو گذاری هر متر 5.000.000ریال  و هر مترجدول گذاری 6500.000ريال  محاسبه و وصول شود.

 

 

بهای خدمات کارشناسی  و فنی :

الف-اززمان ثبت درخواست تا زمان دریافت پاسخ استعلام  برای هر پرونده نیاز به 4 نفر کارشناس جهت بررسی و نتیجه گیری میباشد بنابراین تا  500 مترمربع زیربنا (عرصه) مسکونی و سایر30.000ریال برای هرمتر   و همچنین ، بابت بهای خدمات کارشناسی و فنی تجاری تا50مترمربع 8.000.000،ریال وبالاتراز 50مترتا100متر15.000.000 ریال وبالاتر از 100متر مربع 20.000.000ریال دریافت شود و در زمان صدور پروانه و پایانکار و تفکیک جهت بررسی نقشه های ارائه شده برای املاک مسکونی3.000.000ریال و تجاری و سایر4.000.000ریال وصول خواهد شد که ارزش افزوده هم باید به آن اضافه شود

ب-جهت ارجاع و بررسی و کارشناسی پرونده ها درکمیسیونها و کمیته ها برای هر پرونده مسکونی  مبلغ ،5.000.000 و تجاری مبلغ 10.000.000ریال به حساب شهرداری واریز گردد

 

بهای خدمات ماشین آلات و تجهیزات:

بنا به درخواست مودیان جهت ارایه خدمات غلطک و لودر و کامیونت وکریدر و بیل مکانیکی بر اساس مدت زمان کارکرد به شرح زیر قابل وصول است

1-غلطک به ازاء هر ساعت کارکرد5.000.000ریال

2-لودر به ازاء هر ساعت کارکرد 9.000.000ریال

3- گریدر به ازاء هر ساعت کارکرد 9.000.000ریال

4-حمل مخلوط هرسرویس         5.000.000ریال

6-حمل ماسه هرتن کیلومتری  70.000 ریال

7-بیل مکانیکی هر ساعت کارکرد7.000.000ریا

 

 

 

 

 

آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ذیل ماده 100 قانون شهرداریها

خصوص تبصره های2و3و5

ردیف شرح گروه ساختمان بهای پیشنهادی هرمترمربع سال1402 بهای مصوب هرمترمربع سال1402
1 ساختمان اسکلت آجری (مصالح بنایی) 5.000.000ریال 5.000.000ریال
2 ساختمان بتون آرمه 6.000.000ریال 6000.000. ریال
3 ساختمان فلزی 8.000.000ریال 8.000.000ریال
4 سایبا نها 4.000.000ریال 4.000.000ریال
5 تأسیسات 4.000.000. ریال 4.000.000ریال
6 سوله 5.000.000ریال 5.000.000ریال
7 دیوارکشی 6.000.000ریال 6.000.000ریال
8 هر متر مربع سکوها و باراندازها 3.000.000ریال 3.000.000ریال
9 هر متر مربع کسر و حذف پارکینگهای مسکونی 5.500.000ریال 5.500.000ریال
10 هر متر مربع کسر و حذف پارکینگهای تجاری 8.500.000ریال 8.500.000ریال

آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ذیل ماده 100 قانون شهرداریها

خصوص تبصره 4

ردیف شرح گروه ساختمان بهای پیشنهادی هرمترمربع سال1402

 

بهای مصوب هرمترمربع سال1402

 

1 ساختمان اسکلت آجری (مصالح بنایی) 25.000.000ریال 25000.00ریال
2 ساختمان بتون آرمه 30.000.000ریال 30.000.000ریال
3 ساختمان فلزی 40.000.000ریال 40.000.000ریال
4 سایبا نها 1.800.000ریال 1.800.000ریال
5 تأسیسات 1.800.000ریال 1.800.000ریال
6 سوله 3.200.000ریال 3.200.000ریال
7 دیوارکشی 8.000.000ریال 8.000.000ریال
8 هر متر مربع سکوها و باراندازها 4.000.000ریال 4.000.000ریال
9 هر متر مربع کسر و حذف پارکینگهای مسکونی 8.000.000ریال 8.000.000ریال
10 هر متر مربع کسر و حذف پارکینگهای تجاری 10.000.000ریال 10.000.000ریال

آیین نامه  و دستور العمل نحوه اجرا و وصول هرینه تامین و ساخت پارکینگ گروهی و عمومی  شهر قائمیه

با توجه به الزام تامین پارکینگ طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی و بر اسا س طرح تفصیلی شهر قائمیه این دستور العمل تهیه و تنظیم گردیده و به تصویب شهرای شهر هم رسیده است.

ضوابط ومقررات عمومی ایجاد پارکینگ

مدت زمانی که هراتومبیل نیازبه استفاده ازپارکینگ دارد به مراتب بیشتراززمانی است که وسیله درحال حرکت می باشد عدم پیش بینی فضای لازم وکافی جهت وسایل نقلیه درمواقعی که ازآن استفاده نمی شود ومعضلات شهرها است  اختصاص دادن قسمتی ازعرض خیابان به پارکینگ ( پارکینگ حاشیه ای) اساسا استفاده درستی ازسطح خیابانهای شهری نیست و از سطح خیابانها که برای عبوروسایل نقلیه مورد استفاده قرار میگیرد  بوسیله توقف وپارک وسایل نقلیه اشغال وازظرفیت خیابانها کاسته خواهدشد ..

محل پارکینگ

محل  پارکینگ مورد نیاز به یکی ازصورتهای زیر می تواند تامین شود .

الف- استفاده ازحیاط (فضای باز) برای ساختمانهای تک واحدی بصورت پارکینگ روباز .

تبصره – درساختمانهای تک واحدی درصورتیکه ازحیاط بعنوان یک پارکینگ استفاده شود سطح پارکینگ جرء فضای باز محسوب می شود .

ب – استفاده ازفضای پیلوت درمحدوده سطح اشغال (همکف یاطبقات ) ویا زیرزمین درکل عرصه (صددرصد بصورت پارکینگ مسقف .

ج- درصورت احداث ساختمان یاسطح اشغال کمترازحدمجاز استفاده ازمابه التفاوت سطح اشغال باحد مجازآن بصورت پارکینگ روباز می تواند مورد استفاده قرارگیرد .

د- محل های لازم پارکینگ برای مجتمع های آپارتمانی وکاربریهای مختلط تجاری – مسکونی – تجاری اداری وکاربریهای عمومی می تواند درزمین دیگری پیش بینی گردد ( باتایید کمیته فنی کمیسیون ماده 5 )

تبصره 1: حداکثرفاصله پارکینگ تامجتمع های آپارتمانی 75 مترکاربریهای تجاری محله ای وشوارع – مختلط تجاری ومسکونی 100 مترتجاری شهری واداری 150 متروکاربریهای عمومی 200 مترمی باشد .

تبصره 2: درصورتی که پارکینگ درزمین دیگری پیش بینی گردد این زمین قابل خرید وفروش نخواهدبود مگرهمراه بازمین وساختمان مربوط به آن واین مطلب می یبایست درسند مالکیت زمین مورد استفاده پارکینگ درج شود .

تبصره3-مساحت مورد نیاز برای پارکینگ ساختمانهای تک واحدی به ابعاد 6*3 به مساحت 18 متر مربع و برای ساختمانهای

دوواحدی به مساخت 30متر مربع می باشد

تبصره4-درصوریتکه مساحت مفید یک واحد ساختمانی از 180مترمربع بیشتر باشد،به دو پارکینگ نیازمند میباشد

ساختمانهای اسکلت بنایی که قصد احداث طبقه اول دارند باید  پارگینگ درطبقه همکف پیش بینی کنندچنانچه امکان پیش بینی نداشته باشند تاشعاع 150متری25مترزمین جهت پارکینگ تهیه نمایند درغیر این صورت بایدحق ساخت طبقه اول راازخودسلب نمایند وچنانچه قبلا طبقه همکف ساخت کرده باشند وپارکینگ پیش بینی نکرده باشند باید30درصد قیمت 25مترزمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به حساب پارکینگ عمومی شهرقائمیه واریزنمایند

ضوابط عدم احداث پارکینگ:

عدم احداث پارکینگ فقط به اسناد دستورالعمل شماره 34/3/1/2331 مورخ 7/2/71 وزارت کشور درشرایط زیرمی تواند صورت گیرد .

الف – ساختمان دربرخیابان های سریع السیر ( شریانی درجه 1 براساس نقشه عملکردی به عرض 25 متروبیشتر قرارداشته ودسترسی به اتومبیل رونداشته باشد .

ب – ساختمان درفاصله 100متری ازتقاطع خیابانهای باعرض 20متر وبیشترواقع شده باشد ودسترسی به محل اتوموبیل رو نداشته باشد

ج- ساختمان درمحلی قرارگرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن هارا ندهد

د- ساختمان دربرمعبری قرارگرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ درآن ازنظر فتی مقدور نباشد.

ه  – امکان تامین پارکینگ بخاطر وضع وفرم زمین وسطح آب زیرزمینی مقدور نباشد .

.

ضمنا املاکی که قادر به تامین پارکینگ نمیباشند قبل از دریافت دستور نقشه میبایست در خصوص پارکینگهای تامین نشده تعیین تکلیف نمایند

نحوه دریافت هرینه تامین و ساخت پارکینگهای تامین نشده :

باستناد مفاد طرح تفصیلی شهرقائمیه مصوب 1400سازمان مسکن و شهرسازی در صورتیکه شرایط فوق حاکم و امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد و پارکینگهای تامین نشده کمتر از 8 واحد باشد شهرداری میتواند 30درصدقیمت  کارشناسی روز ازمالک دریافت و در حساب جداگانه ای واریز نموده تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد

تبصره-متراژ مورد نیاز برای هر واحد پارکینگ تامین نشده با هر نوع کاربری 25 متر مربع می باشد

الف- برخی از متقاضیان اخذ پروانه ساختمان با توجه به  شرایط فوق قادر به تامین پارکینگ در ملک خود و یا در شعاع مناسب نمی باشند ، می توانند به میزان مورد نیاز (25متر مربع برای هر پارکینگ) قطعاتی را که شهرداری معین و معرفی مینماید خریداری و به شهرداری واگذار نماید تا با جمع آنها پارکینگ عمومی توسط شهرداری اجرا گردد

ب- برخی از متقاضیان اخذ پروانه ساختمان  که نیازمند تامین ملک برای  پارکینگ خود هستند و امکان خریداری املاک بصورت قهری را ندارند، لذا این متقاضیان میتوانند در صورت تمایل و به درخواست خودشان و توافق با شهرداری بهای املاک مورد نظر را (هر 25 مترمربع برای یک واحد پارکینگ ) در حساب شهرداری واریز نماید تا شهرداری به نمایندگی از آنان راسا اقدام به خرید ملک و توسعه پارکینگ عمومی سطح شهر نماید.

تبصره 1- این اقدامات مالکین مشروط به رضایت و درخواست کتبی مالکین بوده و در غیر اینصورت میبایست طبق ضوابط اقدام به تامین پارکینگ نمایند

تبصره2-ملاک ارزیابی و تقویم هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز 30درصد قیمت  روز کارشناسی  دادگستری  می باشد

تبصره3- دفترچه قیمت گذاری املاک هیئت سه نفری کارشناس رسمی هرشش ماه یکبار به روز رسانی خواهد شد

ج-کسانیکه پرونده آنها درحال حاضر درکمسیون ماده صد وغیره مطرح گردیده وتعیین تکلیف نشده اندطبق رای کمسیون ماده صد هزینه آن رابه حساب پارکینگ عمومی شهر قائمیه واریز نمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

18 − سه =

فهرست