شهید سرتیپ میرزایی
شهید امان الله عروجی
شهید امراله محمدی پور
شهید امیرحسین شمس

دوایر شهرداری

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرم های مربوط به هر واحد بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

خدمات الکترونیک

پروژه های عمرانی شهر

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
فهرست