شهید سرتیپ میرزایی
شهید امان الله عروجی
شهید امراله محمدی پور
شهید امیرحسین شمس
اخبار تصویری
دوایر شهرداری

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرم های مربوط به هر واحد بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

شاخص های مهم شهر قائمیه
تاسیس 1370
جمعیت شهر: 26918
سرزمین کهن
تعداد خانوار:
شهرداری درجه 6
تعداد شهدا:
فهرست